ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS in LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA
YASSı HÜCRELI LARENKS KANSERINDE KLINIK ve HISTOPATOLOJIK PARAMETRELERIN SAĞKALıM ve BOYUN METASTAZı ILE ILIŞKISI
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 43-47, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Aim of this study was to determine the parameter or parameters that will affect the treatment plan of patients with laryngeal cancer. 39 cases were studied retrospectively. The prameters were differentiation, T stage, N stage, TNM staging, size, age, site of involvement, preopertive tracheatomy, neck metastasis and extracapsular spread.T3 stage, palpable node, TNM 3rd stage, size greater than 2cm, age greater than 60, neck metastasis, extracapsular spread, supraglottic involvement, preopertive tracheatomy were related to shorter survival, however non of them had significant effect on survival statistically (p > 0.05 for each ). In multivariate analysis the only independent variable related to neck metastasis was \"palpable node existance\" (p<0.05). Examination of the neck is as important as the examination of the primary tumour in a cancer patient
ÖZET
Bu çalışmada larenks kanserli hastalarda tedaviyi en iyi yönlendirecek parametre veya parametreleri araştırmayı amaçladık. 39 olgu retrospektif olarak çalışıldı. İncelenen parametreler; diferansisyon, T evresi, N evresi, TNM evresi, boyut, yaş, yerleşim, preoperatif trakeotomi, boyun metastazı ve ekstrakapsüler yayılım idi. Orta derece diferansiasyon, T3 evresi, palpabl nod varlığı, TNM 3.evre, 2cm’den büyük boyut, 60’tan büyük yaş, boyunda metastatik nod varlığı, ekstrakapsüler yayılım olması, supraglottik yerleşim, preoperatif trakeotomi varlığı oransal olarak daha kısa sağkalıma sebep olmakla birlikte değişkenlerin alt grupları ve birbirleri arasında sağkalıma etki açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Herbiri için p > 0.05). Parametreler arası etkileşimi göz önüne alan çok değişkenli analizde boyun metastazı ile anlamlı pozitif korelasyon gösteren tek bağımsız parametre \" palpe edilebilen nod varlığı\" idi (p<0.05). KBB hekimi kanserli bir hastada boyun muayenesi için, en az primer tümör muayenesine harcayacağı kadar zaman harcamalı ve özen göstermelidir.