ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

CORRELATION OF CLINICAL AND PATHOLOGICAL STAGING IN LARYNX
LARİNKS KANSERLERİNDE KLİNİK-PATOLOJİK EVRE UYUMU
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5 : 212 - 216, 1997
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Since Staging of the primary tumour and the neck was evaluated from the records of 95 larynx carcinoma patients in whom both the larynx and the neck were surgically treated. Primary tumour was evaluated correctly in 75.00 % of patients with endoscopy, and in 93.33% of patients with endoscopy+Computerized tomography (CT). Addition of CT to endoscopy contributed in determining subglottic extension, thyroid cartilage and preepiglottic space invasion. In the neck overall accuracy of N(+) disease evaluation were 75.44%, 82.35%, 100% for palpation, ultrasonograpy (USG) and CT respectively. There results show thal USG results have a higher degree of correlation with pathology than palpation in the assessment of neck disease, but CT gives the best results in combination with clinical evaluation both for staging of the larynx and the neck.
ÖZET
Larinks karsinomu nedeniyle hem larinks hem de boynun cerrahi olarak tedavi edildiği 95 hastanın kayıtları retropektif olarak incelenmiş ve primer tümör ile servikal lenf nodu evrelemeleri değerlendirilmiştir. Primer tümör endoskopi ile % 75.00, endoskopi + Bilgisayarlı Tomografi (BT) ite %93.33 oranında doğru evrelenmiştir. BT\'nin endoskopiye eklenmesi ile subglottik geçiş, tiroid kartilaj ve preepiglottik bölge invazyonunun belirlenmesinde katkı sağlanmıştır. Boyunda ise yalnız palpasyon ile %75.44, ultrasonografı (USG) ile %82.35, BT ile %100 oranında N(+) hastalık doğru evrelenmiştir. Sonuçlar USG sonuçlarının boyun hastalığının değerlendirilmesinde palpasyona göre patoloji ile daha uyumlu olduğunu, BT\'nin ise klinik ile kombine kullanımda hem larinks hem de boyun evrelemesinde en iyi sonucu verdiğini göstermektedir.