ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL ARTICLE

Effect of Nasal Septal Deviation on Respiratory Function Tests and Arterial Blood Gases
Nazal Septum Deviasyonunun Solunum Fonksiyon Testleri ve Arteriel Kan Gazları Üzerine Etkisi
KBB ve BBC Dergisi 15 (3):134-138, 2007
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objectives: Deviation of the nasal septum disrupts nasal respiration and leads to reflex effects and pathological changes in chest movements and lung ventilation. Such disruption in the arterial blood gases may cause various temporary or permanent systemic illnesses. It is therefore important to keep the nasal air passage completely open for the prevention of developmental deformation, recurring infections, sleep disorders, psychological problems, smell and taste disorders and heart disease. Material and Methods: The current study of 40 patients with septum deviation was initiated with respiratory function tests and arterial blood gas analyses. Patients had septoplasty and the two initial evaluations were repeated in the postoperative phase. Results: The surgical correction of deviated nasal septum was observed to result in a significant increase in partial arterial oxygen saturation percentages, as well as peak and forced expiratory flow speed. Conclusion: Corrective surgery of nasal septal deviation not only alleviates nasal obstruction but also leads to an improvement in lung functions, thus preventing accompanying systemic problems.
ÖZET
Amaç: Nazal septum deviasyonu, nazal solunumun bozulmasına yol açmakta, buna bağlı olarak refleks etki ile göğüs hareketlerinde ve akciğerlerin havalanmasında patolojik değişiklikler meydana getirmektedir. Bu değişiklikler sonucunda özellikle arter kan gazlarında meydana gelen bozulmalar geçici veya kalıcı çeşitli sistemik rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle nazal hava pasajının tam açıklığının sağlanması gelişim bozuklukları, sık enfeksiyonlar, uyku düzensizlikleri, ruhsal bozukluklar, koku ve tat alma bozuklukları ve kalp hastalıkları gibi oluşabilecek çeşitli hastalıkların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmada, septum deviasyonu olan 40 hastanın solunum fonksiyon testleri ve kan gazları analizleri yapıldı. Daha sonra tüm hastalara septoplasti operasyonu uygulandı. Postoperatif dönemde bu iki değerlendirme tekrar yapıldı. Bulgular: Septum deviasyonunun cerrahi olarak düzeltilmesi sonucunda arteriyal parsiyel oksijen saturasyon yüzdesinde ve tepe ekspiratuar akım hızı ile zorlu ekspiratuar akım hızlarında belirgin artma tespit edildi. Sonuç: Nazal septal deviasyonun cerrahi olarak düzeltilmesi sadece burun tıkanıklığı şikayetinin ortadan kaldırılmasında değil, akciğer fonksiyonlarının düzelmesinde ve buna bağlı olarak oluşabilecek sistemik sorunların çözülmesine yardımcı olabileceği kanaatindeyiz.