ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL ARTICLE

Effects of Change of the Thresholds Related to Occupational Noise Exposure on Quality of the Lives of the Workers in Steel Working Factory
Mesleki Gürültü Maruziyetine Bağlı Eşik Değişikliklerinin Çelik İş Fabrikasındaki İşçilerin Hayat Kalitesi Üzerine Etkileri
KBB ve BBC Dergisi 15 (3):126-133, 2007
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objectives: The aim of this study is to investigate the effects of the change of the thresholds (CThs) due to occupational noise on quality of the lives (QOLs) of the workers. Material and Methods: 29 male workers (58 ears) of Steel Working Factory with two pure tone audiometric evaluation on different times were included. Mean noise for per hour (MN), maximum exposed noise (MEN), daily noise exposure time (DNET) and total noise exposure time (TNET); the type of the noise were evaluated. CThs and the relationship between hearing thresholds and noise exposure; and QOLs of the patients were studied. Using SF-36 Health Survey, eight health concepts were evaluated. Results: Hearing thresholds were found as increased. Higher MN, MEN, DNET and TNET caused more hearing loss and higher CTh values. And also, continuous noise caused 2.0-6.0 kHz hearing loss; whereas continuous noise with temporary increase caused hearing loss at 0.25-1.0 kHz. With earheadings’ protective effect, more effective than earplugs, QOL of the workers is observed as better. With higher age and DNET; and exposing to higher MN and MEN; QOL domains were found as decreased. Increase in the Ch-0.5-2.0 kHz caused decrease of the SF-36 domains. Conclusion: We concluded that factory workers must be educated for using the protective earheadings; and for hazardous effects of the noise by regular seminar programs.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, mesleki olarak maruz kalınan gürültüye bağlı eşik değişikliklerinin (CThs), işçilerin hayat kalitesi (QOLs) üzerine olan etkilerini araştır-maktır. Yöntem ve Gereçler: Çelik İş Fabrikasındaki 29 erkek işçinin (58 kulak) farklı zamanlarda yapılmış olan saf ses odyometrik değerlendirmeleri alınmıştır. Saatteki ortalama gürültü (MN), maksimum maruz kalınan gürültü (MEN), günlük gürültü maruziyet süresi (DNET), total gürültü maruziyet süresi (TNET) ve maruz kalınan gürültü tipi değerlendirilmiştir. CThs; ve işitme eşikleri ve gürültü maruziyeti; ve işçilerin QOL’leri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. SF-36 Sağlık Taraması kullanılarak, sekiz sağlık konsepti değerlendirilmiştir. Bulgular: İşitme eşiklerinin yükseldiği bulunmuştur. Daha yüksek MN, MEN, DNET ve TNET, daha fazla işitme kaybı ve daha yüksek CTh değerlerine sebep olmuştur. Ve ayrıca, devamlı gürültü 2.0-6.0 kHz işitme kaybına yol açarken; devamlı gürültü ile birlikte aralıklı olarak yükselen gürültü, 0.25-1.0 kHz işitme kaybına sebep olmuştur. Kulaklıkların koruyucu etkisi kulak tıkaçlarından daha efektif olup işçilerin QOL’leri daha iyi olarak gözlenmiştir. Yüksek yaş ve DNET; ve daha yüksek MN ve MEN’e maruz kalma ile QOL bölümlerinin daha azaldığı bulunmuştur. Ch-0.5-2.0 kHz’da artma, SF-36 bölümlerinde azalmaya sebep olmuştur. Sonuçlar: Fabrika işçilerinin koruyucu kulaklıkların kullanımı; ve gürültünün zararlı etkileri konusunda, düzenli seminer programları ile mutlaka eğitilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.