ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

ENDOSCOPIC SINUS SURGERY WITH PARTIAL (ANTERO-LATERAL) MIDDLE TURBINATE RESECTION
ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE PARSİYEL (ANTEROLATERAL) ORTA KONKA REZEKSİYONU
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1): 18 - 21
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Endoscopic sinüs surgery (ESS) has started a new era in the management of chronic sinusitis. Middle turbinate, one of the most important key structures in this method may obstruct the access to the middle meatus. Several interventions directed on middle turbinate have been defined to solve this problem. Partial resection of antero-lateral region of middle turbinate is one them. In this study, ESS with partial middle turbinate resection were performed in 140 sides of 80 patients with chronic sinusitis between 1995 and 1997 in our department. Advantages, disadvantages of the method during surgery and postoperative healing of the cavity were investigated. Most serious problem encountered was bleeding when nasal packing was removed. No atrophic rhinitis or long term crusting were encountered during postoperative follow - up period. In addition, closure of the middle meatus antrostomy and synechiae formation rates found to be low. Our general success rate was 90 % depending on the subjective improvements in the patients\' symptoms in the postoperative period. As a conclusion, we advocate partial middle turbinate resection in ESS for the cases with narrow middle meatus access.
ÖZET
Endoskopik sinüs cerrahisi kronik sinüzit tedavisinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu cerrahinin uygulanmasında anahtar yapılardan en önemlisi olan orta konka sık olarak orta mea\'ya girişi zorlaştıran bir engel de olabilmektedir. Bu sorunu aşmak üzere birçok yazar tarafından orta konkaya yönelik çeşitli girişimler tanımlanmıştır. Bu yöntemlerden kabul gören bir tanesi de orta kankanın antero-lateral bölümünde gerçekleştirilen parsiyel rezeksiyondur. Bu çalışmada kliniğimizde 1995-1997 yılları arasında, kronik sinüzit tanısı alan 80 hastada uygulanan 140 operasyonda endoskopik sinüs cerrahisi beraberinde parsiyel orta konka rezeksiyonu da yapılmıştır. Bu girişimin vakaların operasyon sırasındaki ve postoperatif pansumanlar üzerindeki avantaj, dezavantajları değerlendirilmiş ve operasyon kavitesine olan etkileri incelenmiştir. Parsiyel orta konka rezeksiyonu ile ilgili karşılaşılan en ciddi sorun operasyon sonrası dönemde tamponların çekilmesi sırasında gelişen hemoraji olmuştur. Bunun dışında hiç bir vakada takip süresi içinde atrofîk rinit ve uzun süreli kabuklanma gibi sorunlara rastlanmamıştır. Ayrıca orta mea antrostomisinin stenozu ve kavitede sinesi gelişme riskinin anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür. Prosedürün gerçekleştirildiği hastalarda semptomlara dayanılarak belirlenen operasyon başarısı % 90 düzeyindedir ve literatürdeki diğer serilerle uyumludur. Sonuç olarak endoskopik sinüs cerrahisinde orta mea girişinin dar olduğu vakalarda orta konka antero-lateral rezeksiyonu tavsiye etmekteyiz.