ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

EVALUATION OF DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF SERUM β2M AND LDH LEVELS IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK EPIDERMOID CARCINOMA
BAŞ BOYUN EPİDERMOİD KANSERLİ HASTALARDA SERUM β2M VE LDH DÜZEYLERİNİN DİAGNOSTİK VE PROGNOSTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (2) : 121 - 128
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The serum levels of a variety of substnaces shows significant changes in head and neck cancer patients. Such substances are called biochemical tumor markers. To date, most markers lack a high degree of specificity and sensitivity.In this study, serum levels of β2M and LDH are determined in 47 head and neck epidermoid cancer patients before and after treatment. The results were compared with 18 control groups with respect to the serum levels of β2M and LDH. However, a significant dîfference was detected between pre and posttreatment LDH levels (p:0,043). There was also a significant correlation between the pre-operative LDH and lymph node involvement (p:0,040). Tumor differentiation did not show any correlation with the pre-treatment β2M and LDH levels. Serum β2M and LDH levels in head and neck epidermoid cancer patients are considered more useful markers for post treatment follow-up, rather than distinguishing benign from malign tumor.
ÖZET
Baş boyun kanserli hastalarda birçok maddenin serum düzeylerinde ciddi değişiklikler olmaktadır. Bu maddelere biyokimyasal tümör belirleyicileri denilmektedir. Bu güne kadar belirleyicilerin çoğunluğu yüksek oranda spesifıte ve sensitiviteden yoksundur. Bu çalışmada 47 baş boyun epidermoid kanserli hastalarda tedavi öncesi ve sonrası β2M ve LDH düzeyleri ölçüldü. Sonuçlar 18 kontrol hastasıyla karşılaştırıldı. Çalışma ve kontrol grubu serum β2M ve LDH düzeyleri karşılaştırıldığında aralarındaki fark önemsizdi. Tedavi öncesi ve sonrası LDH değerleri karşılaştırıldığında ise aralarındaki fark önemliydi (p:0,43). Ayrıca ameliyat öncesi LDH değerleri ile lenf nodu tutulumu arasında önemli bir ilişki mevcuttu (p:0,040). Tümör diferansiyasyonu ile β2M LDH\'nın tedavi öncesi değerleri karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişki yoktu .Serum β2M ve LDH düzeyinin baş boyun epidermoid kanserli hastalarda benign , malign ayrımından daha çok takip belirleyicisi olarak faydalı olabileceğini düşündürmüştür.