ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndekslerORIGINAL ARTICLE

Evaluation of Dizziness Handicap Inventory Subgroup Scores of the Patients with Benign Paroxysmal Positional Vertigo
Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Dizziness Handikap Envanteri Alt Grup Skorlarının Değerlendirilmesi
KBB ve BBC Dergisi 22 (2):35-9, 2014
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: The aim of the study is to evaluate the difference between Dizziness Handicap Inventory (DHI) functional, physical, emotional subgroup scores for patients that were diagnosed as Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) with Dix-Hallpike maneuver. Material and Methods: The 51 patients admitted to hospital with a complaint of vertigo,were diagnosed as BPPV with Dix-Hallpike maneuver and for whom a dizziness handicap inventory was filled out, were included in the study. Dizziness Handicap Inventory physical, functional, emotional subgroup total scores were evaluated and investigated statistically regarding diffferences between 3 subgroups. Results: In the evaluation of DHI total score, the majority of the patients in our study group were determined as belonging to the severely handicapped group. When total scores of subgroups were compared, statistically significant difference was not determined between the total scores of physical and functional subgroups. Emotional subgroup score was significantly different from scores of the two other aforementioned groups. Conclusion: BPPV is the most common cause of vertigo in the world. Those patients that are suspected of having BPPV and whom Dix-Hallpike maneuver can not be performed for various reasons, Dizziness handicap inventory physical and functional subgroup scores should be evaluated rather than emotional subgroup score.
ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı Dix-Hallpike testi ile Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo tanısı konulan hastalarda Dizziness Handikap Envanteri (DHE) anketinin psikolojik, fonksiyonel, fiziksel alt grup skorlarının birbirleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Baş dönmesi şikayeti ile KBB polikliniğine başvuran, Dix-Hallpike testi ile BPPV tanısı konulan ve dizziness handikap envanteri ile değerlendirilen 30 kadın ve 21 erkek olmak üzere toplam 51 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların dizziness handikap envanteri fiziksel, fonksiyonel ve emosyonel alt grup total skorları karşılaştırılarak 3 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı değerlendirildi. Bulgular: DHE total skorları değerlendirildiğinde çalışma grubumuzdaki hastaların çoğunluğunun ciddi grupta (grup 4) yer aldığı belirlendi. Alt grup total skorları birbirleri ile karşılaştırıldığında fiziksel ve fonksiyonel alt grupların toplam skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Emosyonel alt grup skorları diğer iki gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıydı. Sonuç: BPPV tüm dünyada vertigonun en sık sebebidir. BPPV düşünülen ve çeşitli nedenlerle Dix-Hallpike testi yapılamayan hastaların dizziness handikap envanteri anketinde emosyonel gruptan ziyade fiziksel ve fonksiyonel alt grup skorları değerlendirilmelidir.