ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Foreign Bodies in the Ear Nose and Throat in Children: Experience of a Tertiary Hospital
Çocuklarda Kulak Burun ve Boğazda Görülen Yabancı Cisimler: Üçüncü Basamak Hastane Deneyimi
Received Date : 10 May 2022
Accepted Date : 14 Jun 2022
Available Online : 20 Jun 2022
Doi: 10.24179/kbbbbc.2022-91252 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2022;30(4):216-23
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Foreign bodies (FB) in the ear, nose and throat (ENT) are frequently encountered in pediatric emergency services and polyclinics. The aim of this study is to examine the clinical features and approach methods of patients who applied to the pediatric emergency department with the complaint of FBs in the ENT. Material and Methods: The files of the patients who applied to the pediatric emergency outpatient clinic and were consulted due to FBs from the ENT clinic were retrospectively analyzed. Demographic data, diagnostic examinations, type of FB, localization and treatment methods of 301 patients with FB in the ENT were recorded. The patients were divided into three groups as 0- 5, 6-11 and 12-17 years old, and the findings were analyzed. Results: The median age of the patients was 3.0 (2.0-5.0) years and 134 (44.5%) were female and 167 (55.5%) were male. It was determined that 239 (79.4%) of the patients were 0-5 years old, 40 (13.3%) were 6-11 years old and 22 (7.3%) were 12-17 years old. In patients aged 0-5 years, the most common nasal FB [184 (61.1%) patients] was observed, while in patients aged 6-11 and 12-17 years, FBs in the ear [respectively; 23 (7.6%) patients and 15 (5.0%) patients] were found to be more common. Of the FBs removed from the patients, 194 (64.5%) were composed of inorganic [most common beads (29.2%)] and 107 (35.5%) organic materials [most common sunflower seed shell (8.0 %)]. In 9 (3.0%) cases FB was removed under general anesthesia. Conclusion: FBs are frequently seen between the ages of 0-5 and in the nose. By informing parents and caregivers, unwanted complications and applications to pediatric emergency services will decrease.
ÖZET
Amaç: Kulak-burun-boğazda (KBB) yabancı cisimlere (YC) çocuk acil servislerinde ve polikliniklerde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, KBB’de YC şikâyeti ile çocuk acil servisine başvuran hastaların klinik özelliklerini ve yaklaşım yöntemlerini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Çocuk acil polikliniğine başvuran ve KBB kliniğinden YC nedeniyle konsülte edilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. KBB’de YC olan 301 hastanın demografik verileri, tanı muayeneleri, YC tipi, lokalizasyonu ve tedavi yöntemleri kaydedildi. Hastalar 0-5, 6-11 ve 12-17 yaş olmak üzere üç gruba ayrıldı ve bulgular gruplar arasında analiz edildi. Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 3,0 (2,0- 5,0) yıl olup, 134’ü (%44,5) kadın, 167’si (%55,5) erkekti. Hastaların 239’unun (%79,4) 0-5 yaş, 40’ının (%13,3) 6-11 yaş, 22’sinin (%7,3) 12-17 yaş arasında olduğu belirlendi. 0-5 yaş arası hastalarda en sık burunda YC [184 (%61,1) hasta] gözlenirken, 6-11 ve 12-17 yaş arası hastalarda kulakta YC’ler [sırasıyla 23 (%7,6) hasta ve 15 (%5,0) hasta] daha sık bulundu. Hastalardan çıkarılan YC'lerin 194'ü (%64.5) inorganik [en sık boncuk (%29.2)], 107'si (%35.5) organik materyalden [en sık ayçiçeği çekirdeği kabuğu (%8.0)] oluşuyordu. Hastaların 9'unda (%3.0) bulunan YC genel anestezi altında çıkarıldı. Sonuç: YC’ler 0-5 yaş arasında ve burunda sık görülmektedir. Genellikle zararsız olan YC’ler gözden kaçırıldıklarında komplikasyonlara neden olabilirler. Ebeveynlerin ve bakıcıların bilgilendirilmesiyle istenmeyen komplikasyonlar ve çocuk acil servislerine başvurular azalacaktır.
KAYNAKLAR
 1. Figueiredo RR, Azevedo AA, Kós AO, Tomita S. Complications of ent foreign bodies: a retrospective study. Braz J Otorhinolaryngol. 2008;74(1):7-15. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Bressler K, Shelton C. Ear foreign-body removal: a review of 98 consecutive cases. Laryngoscope. 1993;103(4 Pt 1):367-70. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Kumar S. Management of foreign bodies in the ear, nose and throat. Emerg Med Australas. 2004;16(1):17-20. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Higo R, Matsumoto Y, Ichimura K, Kaga K. Foreign bodies in the aerodigestive tract in pediatric patients. Auris Nasus Larynx. 2003;30(4):397-401. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Parajuli R. Foreign bodies in the ear, nose and throat: an experience in a tertiary care hospital in central Nepal. Int Arch Otorhinolaryngol. 2015;19(2):121-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Gregori D, Salerni L, Scarinzi C, Morra B, Berchialla P, Snidero S, et al; ESFBI Study Group. Foreign bodies in the upper airways causing complications and requiring hospitalization in children aged 0-14 years: results from the ESFBI study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008;265(8):971-8. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Gregori D, Salerni L, Scarinzi C, Morra B, Berchialla P, Snidero S, et al; ESFBI Study Group. Foreign bodies in the nose causing complications and requiring hospitalization in children 0-14 age: results from the European survey of foreign bodies injuries study. Rhinology. 2008;46(1):28-33. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Gregori D, Morra B, Berchialla P, Salerni L, Scarinzi C, Snidero S, et al; ESFBI Study Group. Foreign bodies in the ears causing complications and requiring hospitalization in children 0-14 age: results from the ESFBI study. Auris Nasus Larynx. 2009;36(1):7-14. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Ngo A, Ng KC, Sim TP. Otorhinolaryngeal foreign bodies in children presenting to the emergency department. Singapore Med J. 2005;46(4):172-8. [PubMed] 
 10. Kiger JR, Brenkert TE, Losek JD. Nasal foreign body removal in children. Pediatr Emerg Care. 2008;24(11):785-92; quiz 790-2. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Aksakal C. Management of foreign bodies in the ear, nose and throat in children: a review of 829 cases from Northern Anatolia. Otolaryngol Pol. 2020;74(5):1-5. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Mukherjee A, Haldar D, Dutta S, Dutta M, Saha J, Sinha R. Ear, nose and throat foreign bodies in children: a search for socio-demographic correlates. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011;75(4):510-2. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Uğur C. [Analysis of cases detected foreign body in the nose in the pediatric emergency department]. KBB-Forum. 2021;20(4):216-21. [Link] 
 14. Schulze SL, Kerschner J, Beste D. Pediatric external auditory canal foreign bodies: a review of 698 cases. Otolaryngol Head Neck Surg. 2002;127(1):73-8. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Awad AH, ElTaher M. ENT foreign bodies: an experience. Int Arch Otorhinolaryngol. 2018;22(2):146-51. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. İlhan E, Memiş M, Ulucanlı S, Karadeniz D, Yaman H, Güçlü E. [Managment of external auditory canal foreign bodies: evaluation of 117 cases]. KBB-Forum. 2014;13(2):31-4. [Link] 
 17. Olajide TG, Ologe FE, Arigbede OO. Management of foreign bodies in the ear: a retrospective review of 123 cases in Nigeria. Ear Nose Throat J. 2011;90(11):E16-9. [PubMed] 
 18. Endican S, Garap JP, Dubey SP. Ear, nose and throat foreign bodies in Melanesian children: an analysis of 1037 cases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006;70(9):1539-45. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Mangussi-Gomes J, Andrade JS, Matos RC, Kosugi EM, Penido Nde O. ENT foreign bodies: profile of the cases seen at a tertiary hospital emergency care unit. Braz J Otorhinolaryngol. 2013;79(6):699-703. English, Portuguese. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Marin JR, Trainor JL. Foreign body removal from the external auditory canal in a pediatric emergency department. Pediatr Emerg Care. 2006;22(9):630-4. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Abou-Elfadl M, Horra A, Abada RL, Mahtar M, Roubal M, Kadiri F. Nasal foreign bodies: Results of a study of 260 cases. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2015;132(6):343-6. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Figueiredo RR, Azevedo AA, Kós AO, Tomita S. Nasal foreign bodies: description of types and complications in 420 cases. Braz J Otorhinolaryngol. 2006;72(1):18-23. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Mackle T, Conlon B. Foreign bodies of the nose and ears in children. Should these be managed in the accident and emergency setting? Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006;70(3):425-8. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Capo JM, Lucente FE. Alkaline battery foreign bodies of the ear and nose. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1986;112(5):562-3. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Skinner DW, Chui P. The hazards of 'button-sized' batteries as foreign bodies in the nose and ear. J Laryngol Otol. 1986;100(11):1315-8. [Crossref]  [PubMed]