ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

IMMUNOGLOBULIN SECRETING CELLS IN ADENOID TISSUES OF THE PATIENTS WITH OTITIS MEDIA WITH EFFUSION AND WITH OBSTRUCTIVE ADENOID HYPERPLASIA
EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİALı OLGULAR İLE OBSTRÜKTİF ADENOİD HİPERPLAZİLİ OLGULARıN ADENOİD DOKULARıNDAKİ İMMÜNGLOBULİN SALGıLAYAN HÜCRELER
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7(3) : 147-152
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
It\'s known that adenoids are one of the risk factors in the pathogenesis of otitis media with enfusion (OME) which is a frequently encountered disease in childhood. \"Why effusion develops in middle ear in some cases but not in all cases with hyperplastic adenoids?\" is a question to be answered. This study has been performed on 20 cases with OME and on 27 cases with obstructive adenoid hyperplasia (OAH) without OME. In the adenoid tissues of these cases, the presence of immunoglobulin secreting cells has been investigated by using direct immunofluorescence (DIF) technique. In the adenoid tissues of both groups, most cases showed positive staining with fluorescein-labeled anti-human IgA. The cases showing positive staining with fluaresceinlabeled anti-human IgM were less in number and rarely was there any positive staining with fluorescein-labeled anti-human IgG. Positive staining with flourescein-labeled anti-human IgA, IgG and IgM was not signifıcantly different between the two groups, but staining intensity for flourescein-labeled antihuman IgA was signifıcantly different. Fifty two percent of the cases with OAH and 10 % of the cases with OME showed three positive staining with IgA (p < 0.05).As a result, positive staining intensity of IgA in adenoid tissue seems to be less in the patients with OME,and this may play a role in the development of effusion due to a decrease in local immune response.
ÖZET
Çocukluk döneminde sık karşılaşılan hastalıklardan biri olan effüzyonlu otitis media (EOM) patojenezinde adenoidlerin bir risk faktörü olduğu bilinmekte ancak hipertrofik adenoidlerin bir kısmında orta kulakta effüzyon geliştiği halde neden diğerlerinde gelişmediği sorusu yanıtlanmamıştır. Bu yanıtı aramak amacı ile, 20 EOM\'lı olgu ile 27 EOM\'sı olmayan obstrüktif adenoid hiperplazili (OAH) olgunun adenoid dokularında direkt immünfloresan (DİF) yöntemle immünglobulin (Ig) salgılayan hücreler araştırıldı. Adenoid dokusunda her iki grupta da vakaların çoğunluğunda floresein ile işaretli anti-insan IgA, daha az oranda IgM ve nadir olarak da IgG ile pozitif boyanma saptandı. Floresein ile işaretli anti-insan IgA, IgG ve IgM için boyanmanın olup olmamasına göre iki grup karşılaştırıldığında bir farklılık saptanmamasına rağmen floresein ile işaretli anti-insan IgA ile boyanma yoğunluğu açısından iki grup arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık saptandı. OAH\'li vakaların % 51.9\'unda ve EOM\'lı olguların ise % 1O\'unda üç pozitif IgA boyanması saptandı (p< 0,05). Bu çalışmada, EOM\'lı hastaların adenoid dokusunda, floresein ile işaretli anti-insan IgA ile pozitif boyanma yoğunluğunun, sadece adenoid hiperplazisi olan vakalarla karşılaştırıldığında daha az olduğu izlenimi elde edilmiş ve bu durumun lokal bir immün yanıt azalması nedeniyle effüzyon gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmüştür.