ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

LARYNGEAL VERRUCOUS CARCINOMA
LARENKS VERRÜKÖZ KARSİNOMU
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (3) : 184 -187
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Verrucous carcinomas are rarely encountered within all primary laryngealsquamous cell carcinomas. These tumours have clinically malignant but a benign appearing histology. Human papillomavirus has been implicated as an aetiological agent of verrucous carcinoma. In this article we present a 62 year old male patient with laryngeal verrucous carcinoma. Human papillomavirus DNA was not detected by insitu hybridization in our case. Cordectomy was performed with tihe technigue of laryngofıssur.
ÖZET
Larenksin tüm primer skuamöz hücreli karsinomları içinde verrüköz karsinoma nadiren rastlanır. Klinik olarak benign seyirli fakat histolojik olarak malign görünümlü tümörlerdir. Etyolojide Human Papilloma Virüs rolü düşünülmektedir. Makalede larenks verrüköz karsinomlu 62 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Olgumuzda in situ hibridizasyon yöntemiyle yapılan pan HPV araştırması negatiftir. Larengofıssür yöntemiyle kordektomi uyguladığımız hastanın takipleri normal bir şekilde sürmektedir.