ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

LIP CANCERS
DUDAK KANSERLERİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:231-235, 1995
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Treatment and follow up results and prognostic criteria of 101 patients with carcinoma of thilip accepted to social Welfare System Hospital of neck metastasis increased with larger tumors and lower histopathologic grade while it was also higher in comissure lesions accordingly. The overall neck metastasis rate was 16, 8% while it was only 9, 7% for T1 lesions and 34, 6% for T2 lesions. Seven Percent of patients had occult neck metastasis. The overall 3 - year survival rate was 85,5%, still it was only 40% for patients having neck metastasis. The treatment modality had a major impact on survical rate. When a neck dissection. was performed along with the primary therapy the cure rate was 70% white late metastasis to the neck resulted with a cure rate of 16, 7% only. According to these results a suprahyoid neck dissection along with primary treatment was recommended for T2 or larger lesions, comissure invasion and low histollogic grade even when no palpable neck node was found. When a metastatic neck node is found radical or modified radical neck dissection was recommend.
ÖZET
Dudak kanseri tanısıyla 1985-1991 yılları arasında SSK İstanbul Hastanesi K.B.B Hastalıkları Kliniğinde tedavi ve takibi yapılan 101 hastanın tedavi sonuçları ve prognozu etkileyen faktörler incelen miştir. Boyun metastazı oranı primer tümörün büyüklüğü ile doğru orantılı, histolojik grade derecesi ile ters orantılı ve komissür lezyonlarında yüksek bulunmuştur. Tüm seri için %16.8 olan boyun metastazı oranı Tl lezyonlar için %9,7, T2 lezyonlar için %34.6 bulunmuş, genel okült metastaz oranıda %7 bulun muştur. Tüm seri için ortalama sürvi oranı %85,5 olarak hesaplanmış, boyun metastazı gelişen olgularda bu oran %40\'a düşmüş, ancak seçilen tedavi yöntemi ve sürviyi önemli ölçüde etkilemiştir. Primer tedavi ile birlikte uygulanan boyun disseksiyonu için bölgesel metastaz varlığında dahi %70\'lik kür oranı sap tanmasına karşılık geç boyun metastazları için yapılan boyun disseksiyonu için ancak %16.7\'lik kür oranı elde edilebilmiştir, Bu bulguların ışığında T2 ve daha geniş lezyonlar, oral komissür invazyonu olan olgular ve kötü feransiye karsinomlarm boyu metastazı açısından yüksek risk grubu oluşturduğu ve bunlarda palpabl lenf ganglionu olmasa dahi primer tedavi sırasında biyopsi amaçla suprahyoid boyun disseksiyonu yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Metastaz varlığında ise mutlaka radikal veya modifıye radikal boyun disseksiyonu önerilmiştir.