ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

MAXILLA AMELOBLASTIC CARSINOMA : CASE REPORT
MAKSILLA AMELOBLASTIK KARSINOMU: OLGU SUNUMU
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 164-169, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Ameloblastic carcinoma is a very rare odonotogenic tumour. Aameloblastic carcinoma tends to be used to describe those ameloblastomas in which there is evidence of malignancy in the primary, recurrent or metastatic tumor, regardless of whether or not there is metastasis. In this article, a 51 year-old male patient with maxillary ameloblastic carcinoma was presented and recent update tumor was discussed. Both magnetic resonance imaging and computerized tomography scans showed lobulated, 5.5x4x3 cm solid mass involving left maxillary sinus, hard plate with destruction of bone palatine and also pterygoid plates, pterygoid muscles, molar teeth. Left extended total maxillectomy was done and postoperatively adjuvant radiation was given. There is no recurrence or distant metastases in the short-term follow-up period. Although ameloblastic carcinoma is rarer than ameloblastoma, it should be considered in the differential diagnosis of cases with jaw mass due to its propensity to recurrence and metastases and needs aggressive surgery.
ÖZET
Ameloblastik karsinoma, oldukça nadir görülen odontojenik bir tümördür. Primer, rekürrent veya metastatik ameloblastomada, metastaz olsun veya olmasın histolojik olarak malignansi bulgularını bulundurmasıyla karakterizedir. Bu makalede, maksilla ameloblastik karsinomlu 51 yaşındaki bir erkek olgu sunulmuş ve tümörün güncel bilgileri tartışılmıştır. Olgunun manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinde muayene bulgularıyla uyumlu: sol maksiller sinüsü ve sert damak sol yarısını tutan; maksiller kemik palatinmalar proseste, maksiller sinüs inferior-lateral-posterior duvarlarında ve pterigoid proseslerde destrüksiyona neden olan; pterigoid fossayı dolduran; medial pterigoid kasa ve lateral pterigoid kas anterioruna invazyon gösteren; masseter komşuluğundaki yağ dokusuna uzanan; posteriorda sol orbital inferior duvarıyla yakın komşuluk gösteren; içerisinde molar diş bulunan, lobule konturlu, düzensiz sınırlı, yaklaşık 5.5x4x3.5 cm boyutlarında solid kitle lezyonu belirlenmiştir. Olguya sol genişletilmiş total maksillektomi operasyonu ve postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Olgu yakın takip edilmekte olup kısa dönemde rekürrens ve metastaz izlenmemiştir. Çene kemiklerinde kitle ile gelen olgularda, ameloblastomaya göre daha az sıklıkta izlenmesine rağmen, daha agresif cerrahi tedavi gerektirmesi, rekürrens ve metastaz özellikleri nedeniyle ameloblastik karsinoma ayrıcı tanıda düşünülmelidir.