ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Medical Treatment Approaches in Vestibular Disorders: A Descriptive Cross-Sectional Study
Vestibüler Sistem Bozukluklarında Medikal Tedavi Yaklaşımları: Tanımlayıcı Kesitsel Bir Çalışma
Received Date : 05 Jun 2023
Accepted Date : 05 Jul 2023
Available Online : 11 Jul 2023
Doi: 10.24179/kbbbbc.2023-98332 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2023;31(3):157-61
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Medical management of vestibular disorders is challenging and requires deep knowledge of clinical pharmacology. The present study aimed to research the medical approaches to vertigo by ear-nose and throat specialists in Türkiye. Material and Methods: A 15-item web-based survey assessing medical treatment of vertigo was devised by researchers and distributed to ear-nose and throat specialists via the internet. Questions were composed of multiple-choice answers, except for the drug related question. The questions were divided into 4 groups: demographic questions, questions about vertigo patients, medical treatment approaches and benign paroxysmal positional vertigo. Results: A total of 154 participants were included in the study. Major findings are that most of the participants could not spare enough time for patients with vestibular disorders and did not have access to the vestibular laboratory. Betahistine was one of the most used drugs in the medical treatment of vertigo. Conclusion: In the medical treatment of vestibular disorders, clinical and laboratory tests and interdisciplinary work are crucial, as well as pharmacological knowledge. Clinicians should use a personalized approach to pharmacotherapy when treating patients, avoiding the use of unnecessary medications, and considering the patient’s comfort, long-term recovery, side effects, and interactions with other treatment modalities like surgery and vestibular rehabilitation.
ÖZET
Amaç: Vestibüler bozuklukların tıbbi yönetimi zordur ve derin klinik farmakoloji bilgisi gerektirir. Bu çalışma, Türkiye’deki kulak burun boğaz uzmanlarının vertigoya tıbbi yaklaşımlarını araştırmayı amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmacılar tarafından vertigonun tıbbi tedavisini değerlendiren 15 maddelik web tabanlı bir anket hazırlandı ve internet aracılığıyla kulak burun boğaz uzmanlarına dağıtıldı. İlaçlar ile ilgili soru dışında sorular çoktan seçmeli cevaplardan oluşturulmuştur. Sorular demografik sorular, vertigo hastalarına yönelik sorular, medikal tedavi yaklaşımları ve benign paroksismal pozisyonel vertigo olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Bulgular: Çalışmaya toplam 154 katılımcı dâhil edildi. Başlıca bulgular, katılımcıların çoğunun vestibüler bozukluğu olan hastalara yeterince zaman ayıramamaları ve vestibüler laboratuvara erişimlerinin olmamasıdır. Betahistin, baş dönmesinin tıbbi tedavisinde en çok kullanılan ilaçlardan biriydi. Sonuç: Vestibüler bozuklukların medikal tedavisinde farmakolojik bilginin yanı sıra klinik ve laboratuvar testleri ile disiplinler arası çalışma çok önemlidir. Klinisyenler hastaları tedavi ederken, gereksiz ilaç kullanımından kaçınarak hastanın rahatını, uzun vadeli iyileşmeyi, yan etkileri, cerrahi ve vestibüler rehabilitasyon gibi diğer tedavi yöntemleriyle etkileşimlerini dikkate alarak kişiselleştirilmiş bir farmakoterapi yaklaşımı kullanmalıdır.
KAYNAKLAR
 1. Barbosa F, Villa TR. Vestibular migraine: diagnosis challenges and need for targeted treatment. Arq Neuropsiquiatr. 2016;74(5):416-22. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Numata K, Shiga T, Omura K, Umibe A, Hiraoka E, Yamanaka S, et al. Comparison of acute vertigo diagnosis and treatment practices between otolaryngologists and non-otolaryngologists: A multicenter scenario-based survey. PLoS One. 2019;14(3):e0213196. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Plescia F, Salvago P, Dispenza F, Messina G, Cannizzaro E, Martines F. Efficacy and pharmacological appropriateness of cinnarizine and dimenhydrinate in the treatment of vertigo and related symptoms. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(9):4787. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Strupp M, Dieterich M, Brandt T. The treatment and natural course of peripheral and central vertigo. Dtsch Arztebl Int. 2013;110(29-30):505-15; quiz 515-6. [PubMed]  [PMC] 
 5. Berisavac II, Pavlović AM, Trajković JJ, Šternić NM, Bumbaširević LG. Drug treatment of vertigo in neurological disorders. Neurol India. 2015;63(6):933-9. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Casani AP, Gufoni M, Capobianco S. Current insights into treating vertigo in older adults. Drugs Aging. 2021;38(8):655-70. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Hain TC. Use and misuse of medications in the treatment of dizziness. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology. 2006;12(4):168-88. [Crossref] 
 8. Hain TC, Uddin M. Pharmacological treatment of vertigo. CNS Drugs. 2003;17(2):85-100. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Rascol O, Hain TC, Brefel C, Benazet M, Clanet M, Montastruc JL. Antivertigo medications and drug-induced vertigo. A pharmacological review. Drugs. 1995;50(5):777-91. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Kara İ, Yıldız MG, Gümüştakım RŞ, Doğaner A, Sağıroğlu S, Bilal N, et al. Aile hekimlerinin vertigo farkındalığının değerlendirilmesi: kesitsel bir çalışma [Evalution of family physician's awareness of vertigo: a cross-sectional study]. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2021;25(2):59-65. [Crossref] 
 11. Ardıç FN, Mengi E, Kara CO. Vertigo'lu hastalara Türk kulak burun boğaz hekimlerinin genel yaklaşımı: anket çalışması [General approach of Turkish otolaryngologists to patients with vertigo: a survey study]. KBB-Forum. 2019;18(3):178-87. [Link] 
 12. von Bredow D, Toussi M, Samad A, Kaplan S, Domahidy M, de Voogd H, et al. Evaluation of the effectiveness of risk minimization measures for trimetazidine: A cross sectional joint PASS survey among physicians in selected European countries. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018;27(12):1385-92. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Alyahya D, Kashoo FZ. Perception, knowledge, and attitude of medical doctors in Saudi Arabia about the role of physiotherapists in vestibular rehabilitation: a cross-sectional survey. PeerJ. 2022;10:e13035. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Scholtz AW, Ilgner J, Loader B, Pritschow BW, Weisshaar G. Cinnarizine and dimenhydrinate in the treatment of vertigo in medical practice. Wien Klin Wochenschr. 2016;128(9-10):341-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Ramos Alcocer R, Ledezma Rodríguez JG, Navas Romero A, Cardenas Nu-ez JL, Rodríguez Montoya V, Deschamps JJ, et al. Use of betahistine in the treatment of peripheral vertigo. Acta Otolaryngol. 2015;135(12):1205-11. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Amini A, Heidari K, Kariman H, Taghizadeh M, Hatamabadi H, Shahrami A, et al. Histamine antagonists for treatment of peripheral vertigo: a meta-analysis. J Int Adv Otol. 2015;11(2):138-42. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Huppert D, Strupp M, Mückter H, Brandt T. Which medication do I need to manage dizzy patients? Acta Otolaryngol. 2011;131(3):228-41. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Murdin L, Hussain K, Schilder AG. Betahistine for symptoms of vertigo. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2016(6):CD010696. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Sanchez-Vanegas G, Castro-Moreno C, Buitrago D. Betahistine in the treatment of peripheral vestibular vertigo: results of a real-life study in primary care. Ear Nose Throat J. 2020;99(6):356-60. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Della Pepa C, Guidetti G, Eandi M. Betahistine in the treatment of vertiginous syndromes: a meta-analysis. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2006;26(4):208-15. [PubMed]  [PMC] 
 21. Agus S, Benecke H, Thum C, Strupp M. Clinical and demographic features of vertigo: findings from the REVERT Registry. Front Neurol. 2013;4:48. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Singh KR, Singh M. Current perspectives in the pharmacotherapy of vertigo. Otorhinolaryngol Clin Int J. 2012;4(2):81-5. [Crossref] 
 23. Zatonski T, Temporale H, Holanowska J, Krecicki T. Current views on treatment of vertigo and dizziness. J Med Diagn Meth. 2014;2(150):2. [Crossref] 
 24. Di Mizio G, Marcianò G, Palleria C, Muraca L, Rania V, Roberti R, et al. Drug-drug interactions in vestibular diseases, clinical problems, and medico-legal implications. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(24):12936. [Crossref]  [PubMed]  [PMC]