ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

EXPERIMENTAL STUDY

MITOMYCIN C IN LASER MYRINGOTOMY
LAZER MIRINGOTOMİDE TOPİKAL MİTOMİSİN C\'NİN YERİ
K.B.B, ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (3) : 205 - 208
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Laser myringotomy was suggested as a different treatment alternative in otitis media with effusion. Although use of it has some advanteges, is limited in prolonging the patency rate of myringotomy. Mitomycin C (MMC) is being used in some surgical applications to reduce stenosis as it has the property to inhibite activity of fıbroblasts. We explored the use of mitomycine C as an adjiunct in prolonging the patency rate in laser myringotomy on rats. Methods: We performed laser myringotomy on both ears of 20 rats. We, then applied MMC with a concentration of 2 mg/ml on 10 rats (Group 1) and in group 2 we used MMC with a concentration of 1 mg/ml. After a followup of 8 weeks we calculated the patency rate for two groups and the total of ears with MMC and without MMC. Results: The mean patency rate observed for group l was found to be 6 weeks Whereas for group 2 it was 5.8 weeks. The overall patency rate for the ears with and without MMC is 5.9 and 1.5 weeks consecutively. While there was statistical difference between ears with and without MMC (p < 0.01), there was no difference between two groups according to concentrations. Conclusion: Mitomycin C has an adjunct effect in laser myringotomy in prolonging the patency rate of myringotomy on rats. Low concentrations of mitomycin C has the same effect in this issue.
ÖZET
Amaç: Effüzyonlu otitis mediada lazer miringotomi ventilasyon tüpü uygulamasına değişik bir alternatif olarak önerilmiştir. Bazı yararları olmakla beraber, perforasyon süresinin uzatılmasında yetersiz kaldığı görülmüştür. Mitomisin C bazı cerrahi uygulamalarda stenozu azaltmak amacıyla fıbroblast aktivitesini engelleme özelliği nedeniyle kullanılmıştır. Çalışmamızda Mitomisin C\' (MMC) nin perforasyon süresini uzatmadaki rolünü lazer miringotomi yapılmış sıçanlarda araştırdık. Yöntem - Gereç: 20 sıçanın her iki kulağına lazer miringotomi yaptıktan sonra 1. grupta olan 10 sıçanın kulağına MMC\'yi 2 mg/ml konsantrasyonunda, 2 gruptaki 10 sıçanın kulağına ise l mg/ml konsantrasyonunda uyguladık. 8 haftalık takipten sonra sıçanların her iki kulağı arasında ve MMC uygulananla, uygulanmayan arasındaki perforasyonun açık kalma süresini karşılaştırdık. Sonuçlar:1. grupta perforasyonun açık kalma süresi ortalama 6 hafta iken, ikinci grupta bu süre ortalama 5.8 hafta olarak bulundu. MMC uygulananlarda bu süre ortalama 5.9 hafta iken, uygulanmayanlarda bu süre 1.5 hafta idi. İstatistiksel olarak grup l le grup 2 arasında fark bulunamazken, MMC kullanılanlarla, kullanılmayanlar arasında anlamlı fark bulundu (p < 0.01). Mitomisin C sıçanlarda lazer miringotomide perforasyon süresinin uzatılmasında 1 mg/ml konsantrasyonunda dahi yararlı olmaktadır.