ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Neck Masses: Retrospective Analysis of 307 Patients
Boyun Kitleleri: 307 Hastanın Retrospektif Analizi
Received Date : 27 Oct 2019
Accepted Date : 05 Feb 2020
Available Online : 14 Feb 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-73135 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(1):44-8
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to determine the distribution of histopathological diagnoses of 307 patients who were operated for neck mass or underwent excisional biopsy between 2011- 2017 according to age, gender and years. Material and Methods: A total of 307 (150 females and 157 males) patients were included in the study. Age, gender, histopathological diagnosis and time of diagnosis were recorded in all patients. Results: 48.9% of the patients were female, 51.1% were male, and the mean age was 34.30±15 years. 23.8% of the histopathological diagnoses were congenital, 40.1% inflammatory, 16.3% benign neoplastic and 19.9% malignant neoplastic masses. The most common histopathologic diagnosis was infectious lymphadenitis (16.9%). When the distribution of the diagnostic groups were examined by years, no difference was found. However, there was a significant difference between all diagnostic groups in terms of age (p<0.001). The lowest mean age was found to be congenital and the highest mean age was malignant neoplastic group. There was a gender difference between the diagnostic groups (p<0.001). The gender ratio of the patients in the benign neoplastic group was significantly higher than that of the congenital, inflammatory and malignant neoplastic group. Conclusion: Neck mass can be seen in any age group. Age is the most important factor in differential diagnosis. However, the diagnosis is made by histopathological examination.
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, 2011-2017 yılları arasında boyun kitlesi nedeni ile opere olan veya eksizyonel biyopsi yapılan 307 hastanın histopatolojik tanılarının yaş, cinsiyet ve yıllara göre dağılımını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 150 kadın, 157 erkek olmak üzere toplam 307 hasta dâhil edildi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, histopatolojik tanıları ve tanı alma zamanı kaydedildi. Bulgular: Hastaların %48,9’u kadın, %51,1’i erkek, yaş ortalaması 34,30±15,03 yıl idi. Histopatolojik tanıların %23,8’i konjenital, %40,1’i inflamatuar, %16,3’ü benign neoplastik ve %19,9’u malign neoplastik kitlelerden oluşmaktaydı. En sık görülen histopatolojik tanının enfeksiyöz lenfadenit (%16,9) olduğu görüldü. Yıllara göre tanı gruplarının dağılımına bakıldığında fark bulunamadı. Ancak, tüm tanı grupları arasında yaş açısından anlamlı fark vardı (p<0,001). En küçük yaş ortalamasının konjenital, en yüksek yaş ortalamasının malign neoplastik grupta olduğu görüldü. Tanı grupları arasında cinsiyet bakımından fark bulundu (p<0,001). Benign neoplastik gruptaki hastaların cinsiyetlerinin kadın olma oranı konjenital, inflamatuar ve malign neoplastik gruptaki hastalara göre anlamlı düzeyde fazla idi. Sonuç: Boyunda kitle her yaş grubunda görülebilir. Yaş, ayırıcı tanıda en önemli faktördür. Ancak kesin tanı histopatolojik inceleme ile konur.
KAYNAKLAR
 1. Ozkiriş M, Kala M. Histopathological examination of patients operated on for a neck mass: 4-year follow-up results. Turk Patoloji Derg. 2011;27(2):134-7. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Dickson PV, Davidoff AM. Malignantneoplasms of the head and neck. Semin Pediatr Surg. 2006;15(2):92-8. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Uysal İÖ, Altuntaş EE, Güler C, Tuncer E. [Retrospective analysis of the epidemiological data of the patients with neck masses followed for 19 years]. KBB-Forum. 2010;9(2):30-34.
 4. Koç C, Akyol MU, Özdem C. [Tumours in neck]. Ankara Tıp Mecmuası. 1995;48:243-52.
 5. Balikci HH, Gurdal MM, Ozkul MH, Karakas M, Uvacin O, Kara N, et al. Neck masses: diagnostic analysis of 630 cases in Turkish population. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013;270(11):2953-8. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Dedeoğlu S, Toprak SF, Ayral M. Histopathological analysis of the patients who applied with a cervical mass complaint: 1002 cases. Kocaeli Med J. 2019;2:20-6. [Crossref] 
 7. Tulğar M, Bayır Ö, Tatar EÇ, Saylam G, Özdek A, Korkmaz H. [Benign neck masses: retrospective analysis of 132 patients]. Ortadoğu Medical Journal. 2013;5(3):127-32.
 8. Pincus RL. Congenital neck masses and cysts. In: Bailey BJ, ed. Head & Neck Sugery-Otolaryngolocy. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p.1210-5.
 9. Şapçı T, Bozkurt S, Akbulut UG. [Analysis of the neck masses]. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1999;7(2):143-6.
 10. Coste AH, Shermetaro C. Branchial Cleft Cyst. Stat Pearls Publishing; 2018.
 11. Quintanilla-Dieck L, Penn EB Jr. Congenital neck masses. Clin Perinatol. 2018;45(4):769-85. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Erdem M, Cemiloğlu R, Şahin İ. Evaluation of 218 neck mass cases. Türk Otolarengoloji Arşivi. 1989;27:243-5.
 13. Candan H, Poyrazoğlu E, Güngör A, Cıncık H, Sağlam Ö. [Our approaches to neck masses]. KBB Postası. 2003;13(3):112-6.