ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Non-Melanoma Skin Cancers of the Head and Neck Region
Baş ve Boyun Bölgesinin Melanoma Dışı Cilt Kanserleri
KBB ve BBC Dergisi, 10 (3): 156-163, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Skin cancer is the most common malignancy occurring in humans and nonmelanoma skin cancers (NMSC) [basal cell carcinoma (BCC), squamous cell carcinoma (SCC)] constitute the majority. NMSC are observed in the head and neck region frequently. In this article, diagnosed, surgically managed and regularly followed-up 29 patients with BSS and/or SCC between 1992 and 1996 were investigated retrospectively and results were evaluated. Ten percentages of patients (3/29) had two lesions. Eighty-one percentages of lesions (26/32) was BCC and 17.7% (6/32) was SCC. Success rates were 96.6% (28/29) in all patients, 96.9% (31/32) in all lesions, 95.8% (23/24) in patients with BCC, 96.2% (25/26) in BCC lesions and 100% (6/6) in both patients with SCC and SCC lesions. As a conclusion, the more limited surgical treatment is adequate to estimate success survival rate in patients with BCC according to patients with SCC and the method that has less morbidity should be preferred in the reconstruction. In addition, the knowledgement of people and education of personnel that works in the first step medical care are very important issues to reduce of incidence and the early diagnosis and management of NMSC.
ÖZET
Cilt kanseri insanlarda en sık görülen malignitedir ve çoğunluğunu melanoma dısı cilt kanserleri (MDCK) [bazal hücreli karsinom (BHK), yassı hücreli karsinom (YHK)] olusturmaktadır. Bas ve boyun bölgesi MDCK’nin sık görüldüğü bir bölgedir. Bu çalısmada kliniğimizde 1992 ve 1996 tarihleri arasında tanı koyularak cerrahi rezeksiyon uygulanan ve düzenli takipleri yapılabilen, BHK ve/veya YHK’lu 29 olgu retrospektif olarak incelenmis ve sonuçları değerlendirilmistir. Olguların %10.3’ünde (3/29) çift lezyon mevcuttu. Lezyonların %81.3’ü (26/32) BHK, %17.7’si (6/32) YHK’du. Genel olarak olguların %96.6’sında (28/29), lezyonların %96.9’unda (31/32); BHK’lu olguların %95.8’inde(23/24), lezyonların %96.2’sinde (25/26); YHK’lu olguların ve lezyonların %100’ünde (6/6) cerrahi basarı elde edildi. BHK’lu olgularda, YHK’lu olgulardan daha sınırlı bir cerrahiyle, iyi bir prognoz elde etmenin mümkün olacağını ve uygulanacak rekonstrüksyon yönteminde, morbiditenin en az olacağı yöntemin tercih edilmesi gerektiğini düsünüyoruz. Cilt kanserlerinin insidansının azaltılmasında ve erken tanı ve tedavinin yapılabilmesinde, toplumun hastalık hakkında bilgilendirilmesinin ve birinci basamak sağlık hizmeti verecek personelin eğitilmesinin çok önemli olduğu inancındayız.