ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Ocular Effects of Electrohydraulic Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Applied to Submandibular Gland in the Rat: Electron Microscopic Evaluation
Rat’ta Submandibuler Beze Uygulanan Elektrohidrolik Extrakorporeal Şok Dalgası Lithotripsi’nin Okuler Etkileri: Elektron Mikroskopik Değerlendirme
KBB ve BBC Dergisi, 13 (2-3): 73-78, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In recent years, extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) has been used to treat the submandibular sialadenitis. In this ex- perimental study, we investigated the ocular effects of electrohdraulic ESWL applied to the right submandibular gland of the rats. The study was conveyed into two groups, each consisting of 6 rats by a randomized distribution. 250 and 500 shock waves at 14–16 Kv (average 15.1 Kv) were applied to the right submandibular glands of group I and II respectively on the first day. Next day, right eyes of the rats in both groups were removed. Electron microscopic examination revealed mitochondrial crystalysis and dilatations in endoplasmic reticulum cysternes in endothelial cells of the cornea. On the corneal examination, it was seen that junctional complexes between endothelial cells were widened, and normal ultrastructure was lost (x 12000). As a result, we suggest that application of electrohdraulic ESWL is not safe in head and neck region because of the untoward complications to adjacent tissues, such as ocular structures.
ÖZET
Nazofarinkste lenfoepitelyal kanserler genis bir yelpaze olusturur ancak seyrek görülür. Bu çalısmada, nazofarinkste yerlesmis. Son yıllarda, extrakorporeal sok dalgası lithotripsi (ESWL), submandibular sialadenit tedavisi için kullanılmaktadır. Bu deneysel çalısmada, ratların sağ submandibular bezlerine uygulanan elektrohidrolik ESWL’nin okuler etkileri arastırılmıstır. Çalısma 2 gruptan olusmaktadır, herbirinde randomize olarak seçilen 6 rat mevcuttur. 1. günde grup I ve II’nin sağ submandibuler bezlerine, sırasıyla 14–16 Kv (ortalama 15.1 Kv) 250 and 500 sok dalgası uygulanmıstır. 2. günde, her bir gruptaki ratların sağ gözü eksize edilmistir. Elektron mikroskopik incelemede, korneanın endotelyal hücrelerinde mitokondrial kristalizis ve endoplazmik retikulum sisternlerinde dilatasyon bulunmustur. Korneal incelemeye devam edildiğinde, endotelyal hücreler arasındaki bağlantı komplekslerin genislediği ve normal ultrastrüktürün bozulduğu görülmüstür (x 12000). Çalısma sonucunda, Elektrohidrolik ESWL’nin bas ve boyun bölgesine uygulanmasının, okuler yapılar gibi yakındaki dokulara olan istenmeyen komplikasyonlar nedeniyle güvenli olmadığı kanaatine varılmıstır.