ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

OUR SURGICAL APPROACH TO THE EARLY STAGE (T1) GLOTTIC CARCINOMA INVADING ANTERIOR COMMISSURE Functional results
ÖN KOMISSÜRÜ TUTAN ERKEN EVRE (T1) GLOTTIK TÜMÖRLERDE CERRAHI YAKLAŞıMıMıZ Fonksiyonel sonuçlar
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 97-101, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, surgical technique selection criteria appropriate for the tumour in T1 Glottic cancers involving the anterior commissure and our functional results have been evaluated. 24 patients who were operated on between 1995 and 2001 and whose average age was 53 have been included in the study. According to TNM and anterior commissure classification, 12 patients have been detected as in phase T1aAC1, 7 patients as in phase T1bAC2, 4 patients as in phase T1bAC3 and 1 patient as in phase T1bAC3. 12 patients underwent Frontolateral Laryngectomy (FL), 7 patients Horizontal Glottectomy (HG), 4 patients Frontal Anterior Laryngectomy and Epiglottoplasty (FALE) and 1 patient Supracricoid Laryngectomy (SL-CHEP) operations. The patients operated on have been evaluated with respect to complications due to swallowing (aspiration) and the functional results of the operation (decannulation period, removal of the feeding tube, hospitalization period). The shortest hospitalization period has been observed in the FL operation with 7 days. The decannulation period and removal times of the feeding tube are very similar in the FL and HG operation ; are found to be 7-8 days. With respect to functional results FALE (decannulation day 19, removal of feeding tube day 18) is better than SL-CHEP (decannulation day 26, removal of feeding tube day 25). The FL, HG, FALE and SL-CHEP operations are functionally satisfying techniques. The anterior commissure classification is beneficial with respect to both the accurate and comprehensible description of the tumour and the selection of the appropriate surgical technique.
ÖZET
Bu çalışmada, ön komissürü tutan T1 Glottik kanserlerde tümöre uygun cerrahi teknik seçim kriterleri ve fonksiyonel sonuçlarımız değerlendirilmiştir. Çalışmaya 1995-2001 yılları arasında opere edilen ve ortalama yaşları 53 olan 24 hasta alınmıştır. TNM ve ön komissür sınıflamasına göre 12 hastanın T1aÖK1, 7 hastanın T1bÖK2, 4 hastanın T1bÖK3, 1 hastanın T1bÖK3 evresinde olduğu belirlenmiştir. Oniki hastaya Frontolateral Larenjektomi (FL), 7 hastaya Horizontal Glottektomi (HG), 4 hastaya Frontal Anterior Larenjektomi ve Epiglottoplasti (FALE), 1hastaya Suprakrikoid Larenjektomi (SL-KHEP) operasyonu yapılmıştır. Opere edilen hastalar yutmaya bağlı komplikasyonlar (aspirasyon) ve operasyonun fonksiyonel sonuçları bakımından ( dekanülasyon süresi, beslenme sondasının çıkarılışı, hospitalizasyon süresi) değerlendirilmiştir. En kısa hospitalizasyon süresi 7 gün ile FL operasyonunda olmuştur. Dekanülasyon süresi ve beslenme sondasının çıkarılış zamanları HG ve FL’de birbirine çok yakındır ve 7-8 gündür. FALE fonksiyonel sonuçları (dekanülasyon 19.gün, beslenme sondası çıkarılışı 18. gün) bakımından SL-KHEP’den(dekanülasyon 26.gün, beslenme sondası çıkarılışı 25. gün) daha iyidir. FL, HG, FALE, SL-KHEP operasyonları fonksiyonel açıdan tatmin edici tekniklerdir. Ön komissür sınıflaması hem tümörün doğru ve anlaşılabilir tanımlanması hem de uygun cerrahi tekniğin seçilmesinde faydalı olmaktadır.