ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

P53 OVEREXPRESSION IN NORMAL ORAL MUCOSA OF HEAVY SMOKERS
SİGARA TİRYAKİLERİNİN NORMAL AĞıZ MUKOZALARıNDA P53 PROTEİNİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (3): 211 - 215
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The role of cigarette smoking and the p53 mutations in the early phase of carcinogenesis of head and neck cancer has been demostrated in several studies. In the present study, the frequency ofp53 overexpression in the oral mucosa of 30 heavy smokers who have no overt precancerous of cancerous lesions is investigated. Histopathological evaluation revealed hyperplastic changes in 28 (93%) tissue samples and dysplastic changes in 9 (30%). Positive immunoreaction with the anti-p53 monoclonal antibody D07 was detected in 6 (20%) samples, 3 of which consisted of hyperplastic only epithelium (3/20) and the other 3 of dysplastic epithelium (3/9). In conclusion, a signifıcant percentage of hyperplasia, dysplasia and p53 overexpression occur in the oral mucosa of heavy smokers even in the absence of overt malignant or premalignant lesions.
ÖZET
Baş - boyun kanserlerinin gelişmesinde sigara ve p53 tümör baskılayıcı gen değişikliklerinin erken dönemde rolleri olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada herhangi bir kanseröz veya prekanseröz lezyonu olmayan, beş yıldan daha uzun süre ve günde yirmiden fazla sigara içen 30 kişinin ağız mukoza biyopsi örneklerinde immunhistokimyasal yöntemle p53 proteini araştırılmıştır. Histopatolojik incelemede 28 örnekte (%93) hiperplazi ve 9 örnekte (%30) displazi saptanmıştır. p53 D07 monoklonal antikoru ile yapılan immunhistokimyasal incelemede sadece hiperplazi gösteren 20 örneğin 3\'ünde ve displazi gösteren 9 örneğin 3\'ünde olmak üzere toplam 6 (%20) örnekte pozitif reaksiyon görülmüştür. Sonuç olarak sigara tiryakilerinin ağız mukozalarında kanseröz veya prekanseröz lezyonlar olmadan önemli oranda hiperplazi, displazi ve p53 protein artışı oluşmaktadır.