ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

PAROTID MASSES AND OUR TREATMENT APPROACH
PAROTIS KITLELERI VE TEDAVI YAKLAŞıMıMıZ
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 48-51, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, results of 65 patients operated for parotid masses are presented by means of different modalities. 27 of these patients were male, and 38 were female. Their age range was between 17 and 66. Duration of the symptoms had a range of 2 months and 12 years. Mass in the parotid region was the most common complaint. 18.5% soft mass, 24.1% hard mass, 88.9% mobile mass, 9.3% progressive enlargement of mass were encountered in the patients with histopathologicaly benign masses. And in histopathologicaly malign masses, these ratios were 90.9% hard mass, 63.6% fixed mass, 27.3% mass with pain, 45.5% lymphadenopathy, 54.5% progressive enlargement of mass in last one year. Benign mixed tumor was the most common tumor in histopathological classification with a ratio of 60.0 %. The other benign tumors were 10.0 % Warthin tumor, 8.0 % lipoma, 4.0 % benign lymphoepithelial cyst, 4.0 % monomorphic adenoma, 4.0 % myoepithelioma, and finally 2.0 % dermoid cyst. Malign tumors were 33.3 % epidermoid Ca, 26.6 % lymphoma, 13.3 % malign mixed tumor, 6.7 % metastasis of malign melanoma, 20.0 % mucoepidermoid Ca. Superficial and total parotidectomy were performed in 47 and 8 patients respectively.
ÖZET
Kliniğimizde 1994-2000 yılları arasında parotis bezinde kitle nedeniyle opere edilen 65 hasta çeşitli yönleriyle incelenmiştir. 65 hastanın 27\'si erkek, 38’i kadındı ve yaşlan 17 ile 66 arasında değişmekteydi. Hastaların semptomlarının ortaya çıkış süresi 2 ay ile 12 yıl arasında idi. En sık görülen semptom parotis bölgesinde şişlikti. Benign kitleli hastalar bize başvurduğunda %18.5 oranında yumuşak kitle, %24.1 oranında sert kitle, %88.9 oranında mobil kitle, % 9.3 oranında hızlı büyüyen kitle bulgusu olduğu gözlemlendi. Malign tümörlü hastaların başvuru muayenelerinde ise %90.9 sert kitle, %63.6 fikse kitle, %27.3 ağrılı kitle saptandı. %45.5 hastada lenfadenopati, %54.5 hastada ise son 1 senede ortaya çıkan hızlı büyüme mevcuttu. Histopatolojik klasifikasyon % 76.9 benign (50 hasta), % 23.1 malign (15 hasta) tümör olarak geldi. Bütün benign tümörler göz önüne alındığında benign mikst tümör %60.0 insidans ile ilk sırada idi. Diğer benign tümörlerden, Warthin tümörü vakaların %10.0’unda, lipom %8.0’inde, benign lenfoepitelyal kist %4.0\'ünde, monomorfik adenom %4.0\'ünde, myoepitelyoma %4.0\'ünde, dermoid kist %2.0’sinde görüldü. Malign tümörlerden epidermoid karsinom vakaların % 33.3’ünde, lenfoma %26.6’sında, malign mikst tümör %13.3’ünde, malign melanom metastazı % 6.7’sinde, mukoepidermoid karsinom %20’sinde görüldü. 47 hastaya süperfisyal, 8 hastaya da total parotidektomi yapıldı