ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

PHARYNGOCUTANEOUS FISTULAS AND TIMING OF ORAL FEEDING FOLLOWING TOTAL LARYNGECTOMY
TOTAL LARİNJEKTOMİ SONRASı ORAL BESLENMEYE GEÇİŞ ZAMANLAMASı VE FARİNGO-KUTANÖZ FİSTÜLLER
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 137-139
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Total laryngectomy is still one of the most frequently performed surgical techniques to treat he laryngeal cancer. Early beginning of oral feeding is commonly implicated in postoperative haryngocutaneous istulas which cerate a significant morbidity and even mortality following total laryngectomy. n our series of 38 patients, we started oral feeding is not a contributing factor in development of pharyngocuianeous istulas despite to common belief. Preoperative radiotherapy, pharyngectomy, and T type haryngeal reconstruction seem to be the real factors leading to fistula formation.
ÖZET
Total larinjektomi larinks kanseri nedeniyle halen en sık kullanılan cerrahi tekniklerden biridir. Bu ameliyatın en önemli morbidite nedenlerinden biri olan postoperatif faringokutanöz fistüllerin gelişiminde erken oral beslenmeye geçiş ve nazogastrik sonda kullanılmaması sıklıkla öne sürülen faktörlerdir. Serimizde hiç nazogastrik sonda takılmadan, postoperatif 1. günde oral beslenmeye geçilen 38 hastada karşılaştığımız fistül oranlarımız gözden geçirilmiş ve literatür bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlarımız postoperatif erken dönemde oral beslenmeye geçişin fistül gelişmesini provoke eden bir faktör olmadığını, bu komplikasyonda rol oynayan gerçek faktörlerin preoperatif radyoterapi, farinjektomi, farinks ekonstruksiyon tekniği gibi tekniğe ilişkin ya da doku kanlanmasını bozan faktörler olduğunu göstermektedir.