ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE TONGUE
DİLDE EPİDERMOİD KANSERDE HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELERİN PROGNOZLA İLİŞKİLERİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (3) ; 202 -210
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, prognostic signifıcance of histopathological parameters in squamous cell carcinoma of the tongue were investigated. Ten milimeters tumor diameter and 4 mm tumor thickness for lymph node metastases and 5 mm tumor thickness for local recurrence were signifıcantly predictive. Tumor differantiation was signifıcantly predicting lymph node metastases and also differantiation correlated signifıcantly with local recurrence. Infiltrating tumors had 2 times lymph node metastases and two and half times more local recurrence, and patients with perineural invasion had 3 times more local recurrence. Patients with marked lymphocyte infiltration had 90% less local recurrence and fıve times longer disease free survival. Disease free survival was decreased by 27% if there is one metastatic lymph node, by 74 % if there are more than 3 metastatic lymph nodes and by 83% of there is extracapsuler invasion. As a result, it was concluded that these patients with aggresive tumors who needs a radical treatment planing could be identifıed using histopathological parameters, this disease free survival could be increassed.
ÖZET
Bu çalışmada, dilde epidermoid kanserli hastalarda histopatolojik parametrelerin prognostik önemleri araştırılmıştır. On mm tümör çapı ve 4 mm tümör kalınlığı lenf nodu metastazları açısından prediktif faktör olarak değerlendirilmiş, 5 mm üzerindeki tümör kalınlığı lokal rekürrens gelişimi açısından Önemli bulunmuştur. Tümör diferansiyasyonunun, lenf nodu metastazı ve rekürrens gelişimini istatistiksel olarak etkilediği gösterilmiştir. İnfıltratif tümörlerde pushing paterndeki tümörlere göre lenf nodu metastaz varlığının 2 kat, rekürrens gelişiminin 2.5 kat arttığı saptanmış, perinöral invazyon varlığında 3 kat daha fazla lokal rekürrens gelişimi önemli bulunmuştur. Lenfosit infiltrasyon yoğunluğu şiddetli olanlarda yoğunluğu az olanlara göre %90 daha az lokal rekürrens gelişimi ve 5 kat daha uzun hastalıksız yaşam süresi saptanmıştır. Tek lenf nodu metastazı varlığında %27 oranında, üç ve daha fazla lenf nodu metastazı varlığında %74, ekstrakapsüler invazyon varlığında %83 oranında hastalıksız yaşam süresinde azalma saptanmıştır. Sonuç olarak, dil kanserlerinde tedavi planı hazırlanırken daha radikal tedavi gerektiren hasta seçimi açısından TNM evresi yanında, histopatolojik parametrelerin de ayrıntılı olarak değerlendirilmesinin hastalıksız yaşam sürelerinin uzatılmasına katkıda bulunacağı düşünülmüştür.