ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

RESULTS OF ENDOSCOPIC SINUS SURGERY IN PATIENTS WITH CHOANAL POLYPS
KOANAL POLIPLI HASTALARDA ENDOSKOPIK SINÜS CERRAHISI SONUÇLARı
K.B.B. ve BBC Dergisi, (9) : 31-34, 2001
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Some of the classical surgical techniques, which have been proposed for treatment of choanal polyps, have a higher rate of postoperative recurrence and some others carry a risk of significant complications as well. On the other hand satisfactory results of surgical excision of choanal polyps under endoscopic guidance in a few clinical studies have been reported in recent years. In this study, postoperative results of surgical treatment in 20 cases with antrochoanal and sphenochoanal polyps were presented. Middle meatal antrostomy provided enough exposure to excise antral portion of the polyps in 15 of 18 cases with antrochoanal polyps. Recurrence was observed in 1 case in 27 months follow-up period. There was no intraoperative or postoperative complication.
ÖZET
Koanal poliplerin tedavisi için önerilen klasik cerrahi yöntemlerin bir kısmında postoperatif rekürrens oranı yüksek iken, diğer bir kısmında da önemli komplikasyon riski mevcuttur. Diğer yandan son yıllarda yapılan sınırlı sayıdaki klinik çalışmalarda koanal poliplerin endoskopik görüş altında cerrahi tedavisi ile başarılı sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir. Bu çalışmada 1994 ile 1999 yılları arasında kliniğimizde endonazal endoskopik cerrahi ile tedavi edilen antrokoanal ve sfenokoanal polipli 20 olgunun postoperatif sonuçları sunulmuştur. Antrokoanal polipli 18 olgudan 15’inde orta meatustan yapılan antrostomi polibin maksiller sinüs içindeki kısmının çıkarılması için yeterli görüşü sağlamıştır. Ortalama 27 aylık postoperatif izleme periyodunda 1 olguda rekürrens görülürken, hiç bir olguda intraoperatif ve postoperatif komplikasyonla karşılaşılmamıştır.