ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

RESULTS OF FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY
FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1) : 22 - 27
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Recently, functional endoscopic sinus surgery has became successfully used surgical method in the treatment of chronic and recurrent sinusitis. The aim of this technique is to preserve the normal anatomy and physiology as much as possible and to manage the present pathology. Between April 1994 and January 2000, a total of 237 patients underwent functional endoscopic sinus surgery. 143 patients of thore 237 patients who were followed regularly were included into the stııdy. A total of 264 functional endoscopic sinus surgery was performed: of the patients 47 were female where as, 96 were male patients and nasal poliposis was detected in 38 patients, chronic sinusitis in 105 patients. The surgery was performed unilaterally in 22 cases, and bilaterally in 121 patients. Postoperative follow-up period in the present study was 3-36 months (mean 14.4 8.6). The disappearance of the symptoms and the fındings of endoscopic and computed tomography were used in the postoperative eveluation. Our success rate was 91.4% in patients with chronic sinusitis, 81.5% in nasal polyposis and 88.8% in general. There was no major complication in any of our patients and the incidence of minor complications was 17%. Synechia was the most common minor complication with an incidence of 9.8%. in this study, preoperative signs and symptoms of the patients undergoing functional endoscopic sinus surgery were eveluated and the surgical procedures with accompanying complications were reviewed.
ÖZET
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, günümüzde kronik ve rekürren sinüzitin cerrahi tedavisinde başarı ile kullanılan bir yöntemdir. Burada amaç, normal anatomi ve fizyolojiyi mümkün olduğunca koruyarak mevcut patolojiyi ortadan kaldırmaktır. Kliniğimizde Nisan 1994 - Ocak 2000 tarihleri arasında toplam 237 hastaya fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi yapılmış ancak bunlardan düzenli takibi yapılan 143 hasta bu çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya alınan 38\'i nazal polipozisli ve 105\'i kronik sinüzitli 47\'si kadın 96\'sı erkek 143 hastaya 22 tek taraflı, 121 çift taraflı olmak üzere toplam 264 fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmıştır. Postoperatif takip süremiz 3-36 ay (ortalama 14.4 8.6) idi. Postoperatif değerlendirme; olguların şikayetlerinin geçmesine, nazal endoskopi ve bilgisayarlı tomografi bulgularına göre yapıldı. Başarı oranımız kronik sinüzit tanısı almış hastalarda % 91.4, nazal polipozis tanısı atmış olanlarda % 81.5 ve genelde % 88.8 idi. Hastalarımızın hiçbirinde majör komplikasyon görülmezken minör komplikasyon görülme oranımız % 17 idi. Minör komplikasyonlar arasında ilk sırayı % 9.8 ile sinesiler almaktaydı. Bu çalışmamızda, kliniğimizde fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastaların preoperatif şikayet ve bulguları ile yapılan cerrahi işlemler ve komplikasyonları sunularak tartışması yapılmıştır.