ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Salivary Duct Carcinoma with HER-2 Gene Amplification: A Case Report
HER-2 Gen Amplifikasyonu Gösteren Tükürük Bezi Duktal Karsinomu: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 20 (1):25-9, 2012
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Salivary duct carcinoma (SDC), is extremely rare subtype of primary salivary gland adenocarcinoma with highly aggressive clinical course. Widespread cervical lymph node metastases and distant metastases in clinical follow-up are detected in most patients. After parotidectomy and cervical lymph node dissection, postoperative radiotherapy is recommended in the treatment. This report has presented a ductal carcinoma of parotid gland having HER-2 gene amplification, diagnosed as “suspicious for malignancy” on fine needle aspiration cytology. The preoperative cytologic differential diagnosis of SDC and treatment recommendations associated with HER-2 gene over-expression are discussed, and the literature is reviewed.
ÖZET
Tükürük bezi duktal karsinomu (TBDK), son derece agresif klinik seyirli çok nadir bir primer tükürük bezi adenokarsinomu subtipidir. Olgularda yaygın servikal lenf nodu tutulumu ve klinik takipte uzak organ metastazı saptanır. Tedavide parotidektomi ve lenf nodu diseksiyonuna postoperatif radyoterapi eklenmesi önerilir. Bu yazıda, ince iğne aspirasyon sitolojisinde “malignite şüpheli” tanısı konmuş, parotis bezi kökenli, HER-2 gen amplifikasyonu gösteren bir tükürük bezi duktal karsinomu olgusu sunulmuştur. Bu tümörlerin preoperatif sitolojik ayırıcı tanısı ve HER-2 over-ekspresyonu ile ilişkili tedavi önerileri tartışılmış ve literatür gözden geçirilmiştir.