ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

Second Branchial Cleft Cysts
İkinci Brankiyal Yarık Kistleri
KBB ve BBC Dergisi 17 (2):54-7, 2009
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: The aim of this article is to submit the results of 21 patients treated in our clinic and review the literature. Material and Methods: Twenty one patients, 12 females and 9 males, who were operated due to branchial cleft cyst are included in the study. The ages of the patients ranged from 8 to 52. All of 21 patients complained of neck mass at presentation. Cervical ultrasonography was carried out in all patients while four patients had computerized tomography and one had magnetic resonance imaging. A fine needle aspiration biopsy was performed in nine patients. Nasopharyngeal endoscopy was performed in all patients while panendoscopy under general anesthesia was performed to patients over 40. Results: The branchial cysts were excised in all patients and there was no recurrence after average 48 months of follow-up. Discussion: History, radiological and cytological examinations are imponant in the preoperative evaluation and differential diagnosis of branchial cysts and panendoscopy must be carried out especially in adults. One must remember that vital structures are under risk during the surgery which is the main treatment option.
ÖZET
Amaç: Bu makalenin amacı kliniğimizde tedavi edilen 21 hastadan elde ettiğimiz sonuçları literatür eşliğinde sunmaktır. Yöntem ve Gereçler: Kliniğimizde brankiyal yarık kisti tanısı ile ameliyat edilen dokuz erkek, 12 bayan toplam 21 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların en küçüğü 8, en büyüğü ise 52 yaşında idi. Hastaların tamamı boyunda şişlik şikayeti ile başvurdu ve brankiayal yarık kisti tanısı için tümüne ultrasonografi yapılırken, dört olguda bilgisayarlı tomografi, bir olguda magnetik rezonans inceleme ve dokuz olguda da ince iğne aspirasyon biyopsisinden yararlanıldı. Tüm olgularda nazofarenks endoskopisi, 40 yaş üzerindeki olgulara genel anestezi altında panendoskopi yapıldı. Sonuç: Hastaların tümüne eksizyon uygulandı ve ortalama 48 aylık takiplerinde nüks görülmedi. Tartışma: Brankiyal kistlerin preoperatif değerlendirmesinde ve ayırıcı tanısında, anamnez, radyolojik ve sitolojik incelemelerin yanı sıra özellikle erişkin hastalarda panendoskopi yapılmalıdır. Kesin tedavisi cerrahi olan bu olgularda operasyon sırasında vital yapıların da risk altında olduğu akılda tutulmalıdır.