ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

SEGMENTARY CAROTID ARTERY RESECTION AND RECONSTRUCTION WITH POLYTETRAFLUOROETHYLENE DUE TO TUMOR INVASION
TÜMÖR INVAZYONUNDA KAROTID ARTERIN SEGMENTER REZEKSIYONU VE POLITETRAFLOROETILEN ILE GREFTLENMESI
K.B.B. ve BBC Dergisi, (10) : 102-106, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Many authors have thought that carotid artery invasion was one of the inoperability criteria for the surgical treatment of the head and neck tumors. Segmentary resection and reconstruction of the carotid artery is the best therapeutic modality for such lesions that reduce the fiveyear survival rate to less than 10%. We present a sixty-five year old man who had recurrent larynx epidermoid carcinoma with carotid artery invasion. The patient underwent planned right radical neck dissection, segmentary carotid artery resection and reconstruction with polytetrafluoroethylene. There was no norological deficit and wound infection in the postoperative period.
ÖZET
Baş boyun tümörlerinde karotid artere tümör invazyonu, pek çok yazar tarafından hala inoperabilite kriteri olarak edilmektedir. Beş yıllık yaşam şansını %10 un altına düşüren bu durumda hayatta kalımı uzatmanın en etkili yolu karotid arterin segmenter rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonudur. Burada sunduğumuz 65 yaşında erkek hastada rekürren larinks epidermoid karsinomunun karotid artere invazyonu nedeniyle planlı sağ radikal boyun diseksiyonu, segmenter karotid arter rezeksiyonu ve polytetrafluoroetylene ile rekonstrüksyon yapılmıştır. Postoperatif dönemde nörolojik defisit ve yara enfeksiyonu gelişmemiştir.