ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

SMALL - BORE ENDOTRACHEAL TUBES FOR LARYNGEAL MICROSURGERY : ARE THEY RELIABLE IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE?
ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLı TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARıNDA UYGULANABİLİR Mİ?
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3 : 30-34, 1995
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Small - bore endotracheal tubes for microlaryngeal surgery allow the surgeon to see and work in the posterior larynx but they increase resistance in the airway and may cause hypercapnia in patients with obstructive lung disease. In this study, we used an intubation tube with 5 mm. internal diameler, in the patients with chronic obstructive lung disease for laryngeal microsurgery and recorded the arterial PO2, PCO2, pH, HCO3 and O2 saturation levels throughout the operation to assess the reliability of small tube intubation technique in these patients. In those who presented FEV1/FVC ratio under 75 % in pulmonary function testing, we observed a significant increase in PCO2 levels and a decrease in pH values after 20 min of the operation, and an increase in the concentration of HCO3 after 4O min, indicating compensated respiratory acidosis. The results suggest that the small tube technique for microlaryngeal surgery is reliable in the first 40 min of the operation in the patients with chronic obstructive lung disease, by continuous monitoring of the blood gases.
ÖZET
: Endolarengeal mikrocerrahide manipulasyon sahasını genişletmek için kullanılan küçük çaplı entübasyon tüpleri hava yolundaki direnci arttırdıklarından kronik obstrüktif akciğer hastalarında hiperkapni gelişmesine yol açabilirler. Bu çalışmada, endolarengeal cerrahide kullanılan küçük-tüp entübasyon tekniğinin kronik obstrüktif akciğer hastalarında güvenilirliğini anlamak için bu hastaları 5 mm. Ça pında tüple entübe ederek operasyon boyunca arteriyel parsiyel CO2 basıncı (PCO2), arteriyel parsiyel oksijen basıncı (PO2), HCO3, pH ve oksijen satürasyon değişimlerini araştırdık. Solunum fonksiyon testle rinde FEV1/FVC oranı %75\'in altında olan kronik obstrüktif akciğer hastalarında, operasyonun 20. daki kasından itibaren anlamlı olarak PCO2 artmakta, pH düşmekte ve 40. dakikadan sonra da HCO3, kon santrasyonu artmaktadır; bu tablo hastada kompanse respiratuvar asidoz geliştiğine işaret etmektedir. Bu sonuç, kronik obstrüktif akciger hastalarında mikrolarengocerrahi sırasında uygulanan küçük tüp ile entübasyon tekniğinin operasyonun ilk 40 dakikası içinde kan gazlarını sık takip etmek koşulu ile güvenli olarak kullanılabileceğini göstermektedir.