ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Submandibular Duct Relocation: An Effective Treatment Technique for Sialorrhea
Submandibüler Kanal Yeniden Yönlendirilmesi: Sialore Tedavisinde Etkili Bir Teknik: Olgu Sunumu
KBB ve BBC Dergisi 21 (1):34-6, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Sialorrhea is the condition charactarized with the accumulation of excessive quantitities of saliva at the front portion of mouth and dribbling of this saliva from the mouth and occurs due to the defect of swallowing mechanism coordination. This condition frequently seen in children with cerebral palsy and chronic neurological disease causes a social problem for the child and his family and affects their life quality significantly. Various treatment methods such as oral motor therapy, behaviour modification by biofeedback, oropharyngeal regulation therapy, medical treatment, radiotherapy and surgical treatment are reported in the literature. There is also minimal invasive management alternatives such as botulinum toxin injection, photocoagulation. As a surgical treatment option, submandibular (Wharton) canal relocation is a safe and effective procedure with low morbidity rates. Submandibular canal relocation performed in a 15-year old mentally handicapped child with sialorrhea is presented in this report.
ÖZET
Sialore, yutma mekanizması koordinasyonunda bozukluk sonucu ortaya çıkan, ağzın ön kısmında aşırı tükrük birikmesi ve bunun ağızdan dışarı akması ile karakterize bir durumdur. Serebral palsili veya kronik nörolojik hastalığı olan çocuklarda sık görülen bu durum çocuk ve ailesi için ciddi sosyal bir problem teşkil eder ve hayat kalitesini önemli derecede etkiler. Oral motor terapi, biofeedback ile alışkanlık modifikasyonu, orofaringeal regülasyon terapisi, ilaç tedavisi, radyoterapi ve cerrahi tedavi gibi çeşitli tedavi yaklaşımları literatürde bildirilmiştir. Botulinum toksin injeksiyonu, fotokoagülasyon gibi minimal invaziv yaklaşımlar ve submandibuler (Wharton) ve Parotid (Stenon) kanal ligasyonu gibi daha invaziv yöntemler de mevcuttur. Cerrahi tedavi seçeneği olarak submandibüler kanal yeniden yönlendirilmesi güvenilir, komplikasyon oranı düşük ve başarı oranı yüksek bir prosedürdür. 15 yaşında mental retardasyon nedeniyle sialoresi olan hastaya uygulanan submandibüler kanal yeniden yönlendirilmesi ameliyatı literatür eşliğinde sunulmuştur.