ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

THE ACCENT METHOD IN THE MANAGEMENT OF PEDIATRIC VOCAL NODULES
PEDİATRİK VOKAL MODÜLLERİN TEDAVİSİNDE VURGU YÖNTEMİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998; 6(2): 93-97
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, seven pediatric vocal nodule cases aged between 9 and 13 years ola and managed by the accent method in our department between May 1996 and December 1997 were investigated. Before and after the therapy, the cases were evaluated by auditory perceptual assesment, stroboscopy and objective acoustical analysis of voice in addition to routine procedures. For objective acoustical analysis, CSL (Computerized Speech Lab) instrument was used and thirty-three different volice quality parameters were measured. Only eight of them among thirty-three parameters, average fundamental frequency (Fo) and perturbation parameters such as absolute jitter (Jita), jitter percent (jitt), relative average perturbation (RAP), pitch perturbation quotient (PPQ), shimmer in dB (ShdB), shimmer percent (Shim), amplitude perturbation quatient (APQ) were assessed, When compared pre- and post -treatınent voice quality parameter volues, it was observed that the dîfferences were statistically significant (p<$0.05). Also, it is observed that all cases were recovered except one in stroboscopic and perceptual evaluation. It has been concluded that the accent method is very effective in th e management of vocal nodules in older children.
ÖZET
Bu çalışmada, Anabilim dalımızda Mayıs 1996 ile Aralık 1997 arasında vurgu yöntemi ile tedavi edilen ve yaşları 9 ile 13 arasında değişen, yedi pediatrik vokal nodul olgusu incelenmiştir. Olgular, tedavi öncesi ve sonrası rutin inceleme yöntemlerine ek olarak, perseptüel değerlendirme, stroboskopi ve objektif akustik analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Objektif akustik analiz için CSL (Bilgisayarlı Konuşma Laboratuarı) cihazı kullanılarak, otuz üç farklı ses kalitesi parametresi ölçülmüştür. Bu otuz üç parametreden sadece sekizi, ortalama temel frekans (Fo) ile mutlak jitter (Jita), jitter yüzde (Jitt), rölatif ortalama pertürbasyon (RAP), perde pertürbasyon bölümü (PPQ),desibel cinsinden shimmer (ShdB), shimmer yüzde (Shim) ve amplitüt pertürbasyon bölümü (APQ) gibi pertürbasyon parametreleri değerlendirmeye alınmıştır. Tedavi öncesi ve sonrası ölçülen bu parametrelere ait değerler karşılaştırıldığında, aralarındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir (p<0,05). Strobostopik ve perseptüel değerlendirmelerde, biri hariç bütün olgularda düzelme gözlenmiştir. Sonuç olarak, vokal nodülü olan büyük çocuklarda vurgu yönteminin son derece etkili bir yöntem olduğu karar verilmiştir.