ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

The Clinicopathologic Importance of p21 Expression for the Patients with Laryngeal Carcinoma
Larenks Kanserli Hastalarda p21 Ekspresyonunun Klinikopatolojik Önemi
KBB ve BBC Dergisi, 11 (3): 107-110, 2003
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
We analysed the relationship between p21 expression and prognostic factors in carcinoma of the larynx. We operated 39 patients with laryngeal carcinoma in our department between January 2002 and July 2002. We investigated some prognostic factors, such as; age, tumor localization, grade, lymph node metastasis, extracapsular invasion, histopathological grade of tumors, vascular and neural invasion, lymphocyte infiltration, on postoperative specimens. Immunohistochemical methods were used for p21 protein. If immunoreactivity of neoplastic cells were lower than 10%, they were regarded as showing low expression. We found p21 positivity in 68.4% of our patients. The relation between p21 expression and other conventional prognostic factors was insignificant. Low p21 expression has been found to be releated bad prognosis in many human tumors like gastric carcinoma, prostate carcinoma and small cell lung carcinoma. However, a releation between p21 expression and larynx carcinoma and its prognostic value has not been proved yet. Our study showed that more studies with more series should be done.
ÖZET
Larenks skuamoz hücreli karsinomlu hastalarda p21 ekspresyonu ile prognostik faktörlerin iliskisinin arastırılması amacıyla Larengeal karsinom nedeniyle Ocak 2002 Temmuz 2002 tarihleri arasında ameliyat edilen 39 hastanın cerrahi örnekleri prognostik faktörlerden yas, tümör lokalizasyonu, lenf nodu metastazı, ekstra kapsüler yayılım, damar-sinir tutulumu, lenfosit infiltrasyonu ve tümörün histolojik derecesi açısından incelendi. p21 proteini için immunohistokimyasal boyama yapıldı. Neoplastik hücrelerin immun reaktivitesi %10’dan azsa düsük ekspresyon kabul edildi. Hastalarımızın %68.4’ünde p21 pozitifliğine rastlandı. p21 ekspresyonu ile diğer konvansiyonel prognostik faktörler arasında istatistiksel olarak anlamlı iliski saptanmadı. Düsük p21 ekspresyonu gastrik karsinoma, prostat ve küçük hücreli akciğer karsinomu gibi birçok farklı insan tümöründe kötü prognoz ile bağlantılı bulunmustur. Bununla birlikte p21 ekspresyonunun larengeal kanserlerde klinikle iliskisi ve prognostik önemi henüz açıklanamamıstır. Bizim çalısmamız da gösterdi ki p21 için daha genis serilerde çalısma yapılmalıdır.