ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

THE PRESENCE OF S-100 POSITIVE DENTRITIC CELLS AND POSITIVITY FOR p53 IN NASOPHARYNGEAL CARCINOMA
NAZOFARİNKS KARSİNOMLARINDA P53 ve S-100 POZİTİF DENTRİTİK HÜCRE VARLIĞI
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998; 6(2): 89-92
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Environmental and genetic factors play an important role in the pathogenesis of Nasopharyngeal Carcinoma. Clinically this tümör is frequently with its regional or peripheral metastases. Although Undifferentiated Nasopharyngeal Carcinoma is a radiosensitive tumor, 3 year survival rate is between % 50-70. Presence of p53 gene mutation in undifferentiated Nasopharyngeal Carcinoma is signifıcant. However, it seems likely that p53 expression is not only limited to gene mutations but also epigenetic factors. in this study we have evaluated presence of S-100 positive dentritic cells and positivity for p53 in 25 cases of nasopharyngeal carcinoma. Ages distribution was between 3-70 years. 16 cases were histologically undifferentiated and 6 of them were immunohistochemically positive for p53. S-100 positive dentritic cells were present in 6 cases..
ÖZET
Karsinogenezisinde çevresel ve genetik faktörlerin rol oynadığı nazofarinks karsinomları, sıklıkla bölgesel ve uzak metastazları ile karşımıza çıkmaktadır. Undiferansiye nazofarinks karsinomları radyosensitiv tümörler olmalarına rağmen 3 yıllık yaşam süreleri % 50-70 olarak bilinmektedir. Undiferansiye nazofarinks karsinomlarında p53 gen mutasyonu varlığı anlamlı olmakla birlikte, p53 ekspresyonunun sadece gen mutasyonuna bağlı olmadığı, epigenetik etkenlerin de rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmadaki 26 nazofarinks karsinomu olgusunda immünhistokimyasal olarak p53 ve S-100 pozitif dentritik hücrelerin varlığı araştırıldı. 3-70 yaşları arasındaki 26 nazofarinks karsinoma olgusunun 1 6 \' sı Undiferansiye karsinoma olup, 6\'sında p53 pozitif atipik hücre gözlendi. S-100 pozitif dentritik hücre varlığı 6 olguda saptandı.