ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL ARTICLE

The Role of Active Sports on Nasal Muscles; Results of Acoustic Rhinometry, Rhinomanometry and Electroneuromyography
Aktif Sporun Nazal Kaslar Üzerindeki Rolü; Akustik Rinometri, Rinomanometri ve Elektronöromyografi Sonuçları
KBB ve BBC Dergisi 21 (2):55-61, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: It was aimed to assess the effect of sports on nasal muscle activity by electroneuromyography and the nasal passage opening by acoustic rhinometry and rhinomanometry. Material andMethods: Forty-two nasal cavities of 21 male volunteers, working on sports professionally were included in the study. The control group was composed of 66 nasal cavities of 33 male volunteers who did not participate in sports. Electroneuromyography, acoustic rhinometry and rhinomanometry were performed on all volunteers. Results: The acoustic rhinometry data of the study and the control group showed that changes in MCA2, Vol2 and VolT values obtained from the left and right nasal passages were significant (p<0.01). When the rhinomanometry data of the study and control groups were investigated, the changes in the inspiratory and expiratory total nasal resistance values obtained separately from the left and right nasal passages after decongestion were found to be significant (p<0.001). On electroneuromyography there were no significant differences with respect to latency values, M response period, M response amplitudes, and M response areas of groups (p>0.005) Conclusion: Results showed that aponeurotic system, cartilage and structures such as the inferior concha, were more effective than the nasal muscle activity on nasal valve area.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada aktif sporun; nazal kas aktivitesi üzerine etkinliğinin yüzeyel elektromyografi (ENMG), objektif nazal pasaj açıklığının ise akustik rinometri ve rinomanometri ile değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya aktif ve profesyonel olarak sporla uğraşan 21 erkek gönüllünün 42 nazal kavitesi alındı. Kontrol grubunu; aktif olarak spor yapmayan 33 erkek gönüllünün 66 nazal kavitesi oluşturdu. Çalışmaya alınan tüm gönüllü bireylere akustik rinometri ve rinomanometri yapıldı. Tüm sporcuların nazal kas aktivite ölçümleri sağlıklı gönüllülerin ölçümleriyle karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma grubu ve kontrol gurubu akustik rinometri verileri ele alındığında dekonjesyon sonrası değerlerin karşılaştırılmasında, ayrı ayrı sağ ve sol burun pasajlarında elde edilen MCA2, Vol2 ve VolT değerlerindeki değişiklikler anlamlı olarak saptandı (p<0.001). Çalışma gurubu ve kontrol grubu rinomanometri verileri incelendiğinde dekonjesyon sonrası değerlerin karşılaştırılması sonrası ayrı ayrı sağ ve sol nasal pasajlardan elde edilen inspiratuar ve ekspiratuvar total nazal direnç değerlerindeki değişiklikler anlamlı olarak tespit edildi (p<0.001). ENMG’de grupların latans değerleri, birleşik kas aksiyon potansiyeli (M yanıtı) süreleri, M yanıtı amplitüdleri, M yanıtı alanları arasında istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek değişiklik görülmedi (P>0.05). Tartışma: Çalışmamızın sonuçları, total nazal hava hacmi ve hava akımı üzerine, nazal valv bölgesini oluşturan nazal kas aktivitesinden çok aponörotik sistem, kıkırdak ve özellikle inferior konka gibi yapıların daha etkin olduğunu göstermektedir.