ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

The Role of Fungal Infections in Patients with Chronic Sinusitis
Kronik Sinüzitli Hastalarda Fungal Enfeksiyonların Rolü
KBB ve BBC Dergisi, 13 (2-3): 53-57, 2005
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the role of bacterial and especially fungal infections in the etiology of the chronic sinusitis in patients treated by functional endoscopic sinus surgery (FESS). Thirtythree adult patients (20 males, 13 females), underwent FESS, were included into the study. All patients were evaluated with a questionnaire form and ENT examination. In all cases, a routine nasal endoscopy with 0° and 30° endoscopes; Waters’ graphy; axial and coronal Computed Tomographic (CT) scans of paranasal sinuses were performed. Specimens obtained during FESS were evaluated by bacterial and fungal cultures; microbiological and histopathological examinations. There was focal hyperintensity in CT of one patient. In the result of aerobic cultures, coagulase-negative staphylococci were grown in 22 of the 33 specimens (66.6%). In one case (3%), corynebacterium species were isolated; and in others, no growth was detected. In fungal cultures, no fungi were found although all cultures were incubated for seven-day time. Pathologic examination revealed septated hyphae and darkly pigmented fruiting heads characteristic of Aspergillus niger in two cases (6%).They were in fungus ball form in maxillary sinus. No mycotic infiltration was observed in the sinus mucosa. Prevalance of fungal agents in the etiology of chronic sinusitis depends on climate and host factors. If there especially are mass and chronic sinusitis symptoms in paranasal sinus CT, mycotic etiology should be kept in mind in the differential diagnosis. Aspergillus niger may be one of the fungal agents causing mycotic sinusitis.
ÖZET
Bu çalısmanın amacı, kronik sinüzit etyolojisinde bakteriyel ve özellikle fungal enfeksiyonların rolünün arastırılmasıdır. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESC) uygulanan 33 eriskin hasta (20 erkek, 13 kadın) çalısmaya alınmıstır. Tüm hastalar, anket formu ve KBB muayenesi ile değerlendirilmistir. Tüm vakalarda, 0 ve 30 derece endoskoplarla rutin nazal endoskopi, Waters grafisi, paranazal sinüslerin aksiyel ve koronal Bilgisayarlı Tomografi (BT)’leri alınmıstır. FESC esnasında alınan spesimenlerin bakteriyel ve fungal kültürleri; mikrobiyolojik ve histopatolojik değerlendirmeleri yapılmıstır. Bir hastada BT’de fokal hiperintensite tespit edilmistir. Aerobik kültür sonucunda, 33 örneğin 22’sinde (%66) koagülaz negatif stafilokok üretilmistir. Bir vakada (%3), Corynebacterium spp. izole edilmis, diğerlerinde üreme olmamıstır. Fungal kültürlerde ise yedi günlük inkübasyon sonucunda üreme tespit edilmemistir. Ancak yapılan patolojik incelemede iki vakada (%6) Aspergillus niger için karakteristik olan septalı hifa ve koyu pigmente dallanan basları gösterilmistir. Söz konusu yapılar, maksiller sinüste fungus topu formunda olup, sinüs mukozasında mikotik infiltrasyon gözlenmemistir. Kronik sinüzit etyolojisinde fungal ajanların prevalansı, iklim ve konak faktörlerine bağlı olarak değismektedir. Özellikle paranazal sinus BT’sinde hiperdens kitle ve kronik sinüzit semptomları mevcutsa, ayırıcı tanıda mikotik etyolojinin de akılda tutulması gerekmektedir. Aspergillus niger, mikotik sinüzite sebep olan fungal ajanlardan biridir.