ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

TREATMENT WITH CAPSAICIN IN NONALLERGIC CHRONIC RHINITIS
NONALLERJİK KRONİK RİNİTLERDE CAPSAİCİN TEDAVİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7(3):157-161
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
An important proportion of the chronic rihinitis is nonallergic. This group of rhinitis consistis of vasomotor rhinitis, mix cellular rhinitis and nonallergic eosinophilic rhinitis. Although pathophysiology of these group of rhinitis are not well known, SP and CGRP which are secreted unmyelinated C fibers may play an important role. A poor relief can be achieved from medical or surgical therapy but there is still not any effective treatment of this rhinitis Repeated administration of capsaicin which is an extract of hot pepper results in degeneration of the C-fıbers. The results of treatment by topical capsaicin in 25 patients with nonallergic chronic rhinitis are presented in this study. There was no any other side effect except for nasal pain, nasal obstruction rhinorrhoea and sneezing immediately after capsaicin administration. Signifıcant symptomatic relief of rhinitis was observed in follow-up period. Capsiacin is effective in patients with nonallergic chronic rhinitis however the symptoms that were produced in the acute phase of the drug administration is annoying.
ÖZET
Etyolojisinde allerji ve enfeksiyon saptanamayan rinitler, kronik rinitli hastaların büyük bir oranını oluşturmaktadır. Vazomotor rinit, mikst sellüler rinit ve allerjik olmayan eozinofılik rinit gibi değişik alt gruplar altında toplanan bu rinit grubunda fızopatoliji halen tam olarak bilinmemekle birlikte miyelinsiz C fıbrillerden salınan substans—P (SP) ve kalsitonin geni ile ilgili peptin (CGRP) bu hastalık grubunun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Tıbbi ve cerrahi tedaviden kısmi bir fayda sağlansa da günümüzde bu rinit grubunda etkili bir tedavi de mümkün değildir. Capsaicin acı biberden elde edilen bir ekstre olup, tekrarlayan uygulamaları C-fibrillerin dejenerasyonuna neden olmaktadır. Bu çalışmada topikal nazal capsaicin uygulaması ile tedavi edilen nonallerjik kronik rinitli 25 olguda elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Capsaicin uygulamasından hemen sonra ilaç uygulanan bölgede ağrı, nazal obstrüksiyon, rinore ve bazı olgularda hapşırma görülmüş, ilacın başka ciddi yan etkisi izlenmemiştir. Geç dönemde kronik rinit semptomlarında anlamlı derecede azalma izlenmiştir. Capsaicin nonallerjik kronik rinitli hastalarda etkili bir ilaç olmakla birlikte uygulama sırasında oluşan semptomlar ilacın kullanımında önemli bir sorun olarak durmaktadır.