ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

UNILATERAL CHOANAL ATRESIA IN ADULTS
ERİŞKİNLERDE UNİLATERAL KOANAL ATREZİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (3); 209 - 212
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Choanal atresia which is the most common congenital nasal anomaly is determined in one of the 5000 to 7000 live births. This ratio is infact cannot be denied. Choanal atresia when it\'s bilateral, necessiates immediate treatment. However in cases of unilateral choanal atresia serious symptoms do not appear thus the diagnosis may be delayed. The only symptom in unilateral chonal atresia is unilateral nasal obstrusction and nasal discharge, in the differential diagnosis of unilateral purulent rhinorrhea, foreign body, sinusitis, benign and malignant tumors and unilateral choanal atresia should be concerned. We determined osseomembranous type unilateral choanal atresia should be concerned. We determined osseomembranous type unilateral choanal atresia in a 15 - year old girl and in 33- year old man, both presented to Fırat University, Fırat Medical Center with complaints of unilateral nasal discharge and nasal obstruction. The patients undervent surgery with transpalatal intervention. Postoperatively, there was no complication. in this article, with the detection of these two cases in older ages, the diagnosis and treatment of choanal atresia was reviewed in respect to literature.
ÖZET
En sık görülen konjenital nazal anomali olan koanal atrezi 5-7 bin canlı doğumda bir görülmektedir. Bu hiçte küçümsenecek bir oran değildir. Bilateral olunca acil tedavi gerektiren koanal atrezi, unilateral olduğunda ciddi semptomlar vermediğinden tanısı geç konabilir. Unilateral koanal atrezide genellikle tek semptom tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun akıntısıdır. Tek taraflı pürülan rinorenin ayırıcı tanısında yabancı cisim, sinüzit, benign ve malign tümörlerin yanında unilateral koanal atrezi de düşünülmelidir. Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Kliniği\'ne tek taraflı burun akıntısı ve burundan nefes alamama şikayeti ile başvuran 15 aşında bir kız ve 33 yaşında bir erkek hastada osseomembranöz tipte unilateral koanal atrezi saptadık. Hastaların ikisini de transpalatal cerrahi yaklaşımla opere ettik. Cerrahi sonrası komplikasyon oluşmadı. Bu makalede, ileri yaşlarda tanınan bu iki vaka nedeniyle koanal atrezinin tanı ve tedavi prensipleri literatür bilgisiyle tartışıldı.