ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

VOICE RESTORATION AFTER TOTAL LARYNGECTOMY
TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI SES RESTORASYONU
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 132-136
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
A high cure rate or long disease free period without any recurrences and enabling the patient to live more comfortably following total laryngectomy are obveously the primary aims of treatment. To provide the patient with a comfortable post-laryngectomy period necessitates the communication of the patient with his or her environment. A speaking patient can express the necessities, thoughts and ideas and can restore the disturbed psycho-social status. Up to date, there has been various voice restoration techniques applied to post laryngectomy patients. in this study the tracheo-esophageal puncture technique followed by instrument of a voice prosthesis to total laryngectomy patients is discussed. Fluent and clear speech is recorded in 94% of total laryngectomy patients with the tracheo-esophageal puncture and voice prosthesis insertion.
ÖZET
Total larenjektomiyi takiben hastaya yüksek bir kür oranının sağlanması, nüksün önlenmesi veya hastalıksız dönemin mümkün olduğunca uzun tutulabilmesi ve hastaya bu dönemde kaliteli yaşama şansı sağlanması hiç şüphesiz larenks kanserlerinin tedavisindeki öngörülen primer amaçtır. Larenjektomili hastanın geri kalan ömrünü daha kaliteli olarak geçirmesi, hastanın çevresi ile komünikasyon sağlamasıyla mümkündür. Postoperatif dönemde konuşabilen ve bu şekilde çevresi ile iletişim içine girebilen hasta gereksinimlerini, duygu, ve düşüncelerini belirterek daha mutlu olmakta ve hastalık nedeniyle bozulmuş olan psiko-sosyal yapısının düzelmesini sağlamaktadır. Postoperatif dönemde ses oluşumunu temin etmek ve hastanın çevre ile iletişimini sağlayacak şekilde konuşabilmesini sağlamak için zamanımıza kadar değişik yöntemler uygulandı. Bu çalışmada larenjektomili hastalarda ses restorasyonu yöntemlerinden biri olan trakeo-özefagealfîstül açılması ve ses protezi uygulamasından bahsedildi Bu yöntemle hastalarımızın %94\'ünde (18/19) akıcı ve anlaşılabilir konuşma sağlandı.