ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler

Ses Sağlığı Bilgisi İçeren Çevrim İçi İçeriklerin Okunabilirlik Düzeylerinin İncelenmesi
Examining the Readability Levels of Online Contents Including Voice Health
Received Date : 21 May 2024
Accepted Date : 12 Jun 2024
Available Online : 25 Jun 2024
aOndokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Samsun, Türkiye bAnadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Doi: 10.24179/kbbbbc.2024-103996 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Bireylerin sağlık sorunlarına ilişkin bilgiye ulaşma kanallarından biri de internet siteleridir. Bu sitelerdeki metinlerin okunabilirlik düzeyleri hasta bilgilendirilmesi için önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, internet ortamında sunulan ses sağlığı ile ilgili metinlerin okunabilirlik düzeylerini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Google arama motoru aracılığı ile “ses sağlığı” anahtar kelimesi kullanılarak çıkan ilk 100 siteden dâhil edilme kriterlerine uyan 55 internet sitesi çalışmaya dâhil edildi. Dâhil edilen 55 site kişisel, hastane, gazete ve firma olmak üzere 4 gruba ayrılarak incelendi. Bu sitelerin içerisindeki bilgilendirme metinleri Ateşman ve Çetinkaya Okunabilirlik İndeksleri’ne göre değerlendirilerek okunabilirlik düzeyleri belirlendi. Bulgular: Ateşman Okunabilirlik İndeksi kişisel internet sitesi kaynağında 60, hastane kaynağında 65, gazete kaynağında 58 ve firma kaynağında 59 olarak bulundu. Çetinkaya Okunabilirlik İndeksi kişisel internet sitesi kaynağında 60, hastane kaynağında 65, gazete kaynağında 58 ve firma kaynağında 59’du. Dört alt grup Ateşman Okunabilirlik İndeksi’ne göre orta zorlukta, Çetinkaya Okunabilirlik İndeksi’ne göre ise eğitsel düzey sınırında bulundu. Hastane internet sitesi kaynağında Ateşman ve Çetinkaya Okunabilirlik İndeksi sonucu diğer internet sitesi kaynaklarından istatistiksel olarak yüksekti (p<0,05). Sonuç: Yaşadıkları sağlık sorunu hakkında insanların araştırmalarını internet ortamında yaptıkları göz önüne alındığında bu sitelerde bulunan bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik düzeyleri önem arz etmektedir. Ses sağlığı anahtar kelimesi ile taranan internet sitelerinde karşılaşılan kaynakların Ateşman ve Çetinkaya okunabilirlik indekslerine göre değerlendirilmesi sonucunda olması gerekenden daha zor düzeyde okunabilirlik seviyesine sahip olduğu görülmüştür. Ses sağlığı ile ilgili metin içeren internet kaynaklarının okunabilirlik düzeylerinin yükseltilmesi, benzer çalışmalar yapılarak bu konu hakkındaki farkındalığın artırılması önerilmektedir.
ABSTRACT
Objective: One of the channels for individuals to access information about their health problems is websites. The readability levels of the texts on these sites are important for patient information. The aim of this study is to reveal the readability levels of texts related to voice health presented on the internet. Material and Methods: 55 websites that met the inclusion criteria from the first 100 sites that appeared via the Google search engine using the keyword “voice health” were included in the study. The 55 included sites were divided into 4 groups: personal, hospital, newspaper and company. The informational texts in these sites were evaluated according to Ateşman and Çetinkaya Readability Indexes and their readability levels were determined. Results: Ateşman Readability Index was found to be 60 in the personal website source, 65 in the hospital source, 58 in the newspaper source and 59 in the company source. Çetinkaya Readability Index was 60 in the personal website source, 65 in the hospital source, 58 in the newspaper source and 59 in the company source. 4 subgroups were found to be of medium difficulty according to the Ateşman Readability Index, and at the educational level limit according to the Çetinkaya Readability Index. The Ateşman and Çetinkaya Readability Index result in the hospital website source was statistically higher than in other website sources (p<0.05). Conclusion: Considering that people do their research on the internet about the health problems they experience, the readability level of the informational texts on these sites is important. As a result of the evaluation of the resources encountered on the websites scanned with the keyword vocal health according to Ateşman and Çetinkaya readability indexes, it was seen that the readability level was more difficult than it should be. It is recommended to increase the readability levels of internet resources containing text about voice health and to raise awareness about this issue by conducting similar studies.