ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Our Clinical Experience in Pediatric Patients with Antrochoanal Polyps
Pediatrik Antrokoanal Polipli Olgularda Cerrahi Tecrübemiz
Received Date : 31 Jan 2016
Accepted Date : 01 Jun 2016
Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 24 (2):43-6, 2016
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to evaluate our experience on pediatric patients who underwent endoscopic sinus surgery for antrochoanal polyps.Material and Methods: Eight pediatric patients (6 males, 2 females; between 9-14 years; mean age 11.5 ± 1.92) who had undergone endoscopic sinus surgery for isolated antrochoanal polyp between June 2014 and January 2009 were analyzed retrospectively. Patient’s age, sex, clinical features, diagnosis, radiological and histopathological examinations was reviewed. Patients with nasal poliposis were excluded from this study. Patients were evaluated for recurrence and postoperative complications. Results: Antrochoanal polyp was arise from the left maxillary sinus in 5 patients and from the right maxillary sinus in 3 patients. The most common symptom was nasal obstruction. Functional endoscopic sinus surgery (FESS) was performed all of 8 patients, adenoidectomy was also added in to the surgery in 3 of these patients.All patients were operated under general anesthesia. One of the patient underwent FESS again due to recurrence of polyp at 2 years from surgery. There was no recurrence in 1 year follow-up after second surgery. Conclusion: Antrochoanal polyps should be kept in mind among the causes of nasal obstruction in pediatric patients. We considered that the adenoid vegetation may be exist with antrochoanal polyp and the adenoidectomy should be added to surgery if it is necessary. FESS is an appropriate treatment in pediatric antrochoanal polips with low recurrence.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde izole antrokoanal polip nedeniyle endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan pediatrik yaş grubundaki hastalar değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2009 ile Haziran 2014 tarihleri arasında endoskopik sinüs cerrahisi yapılan pediatrik izole antrokoanal polip olgusu olan 8 hasta (6 erkek, 2 kız; 9-14 yaş arasında; ortalama yaş 11.5 ± 1.92) geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, klinik özellikleri, radyolojik tetkikleri ve histopatolojik tanıları gözden geçirildi. Nazal polipozis olguları çalışma dışı bırakıldı. Olgular operasyon sonrası nüks ve komplikasyon yönünden değerlendirildi. Bulgular: Hastaların beşinde sol, üçünde sağ maksiller sinüs kaynaklı antrokoanal polip saptandı. En sık görülen semptom burun tıkanıklığıydı. Hastaların beşine fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC), üçüne FESC ile birlikteAdenoidektomi yapıldı. Hastaların hepsi genel anestezi altında opere edildi. Bir hastada postoperatif 2.yılında nüks görülmesi üzerine tekrar FESC uygulandı ve sonraki 1 yıllık takiplerinde nüks izlenmedi. Sonuç: Pediatrik olgularda burun tıkanıklığı nedenleri arasında antrokoanal polipler de mutlaka düşünülmelidir.Antrokoanal poliplerle birlikte adenoid vejetasyon da olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve gerekirse tedaviye adenoidektomi de eklenmelidir. FESC pediatrik olgularda rekürrenslerin az görüldüğü uygun bir tedavi yöntemidir.