ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
ORIGINAL RESEARCH

Readability and Quality Levels of Online Patient Information Texts Regarding Hoarseness of Voice
Ses Kısıklığı ile İlgili Çevrim İçi Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik ve Kalite Düzeyleri
Received Date : 10 Apr 2023
Accepted Date : 16 May 2023
Available Online : 23 May 2023
Doi: 10.24179/kbbbbc.2023-97390 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi. 2023;31(3):170-8
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Concepts of readability and quality are used to express the ease of reading of a text and the reliability of the information it presents. Readability and quality can be calculated by taking quantitative data with various mathematical formulas. The aim of this study is to reveal the readability and quality of the texts about hoarseness presented on the internet. Material and Methods: A comprehensive study was carried out using the keyword “hoarseness of voice” with the help of the Google search engine. During the study, 73 out of first appearing 100 websites on Google which met the inclusion criteria were examined. The quality of these sites has been reviewed with the Health Code on the internet (HONcode). The readability level of the information texts in these sites was evaluated by Ateşman Readability Index and Çetinkaya Readability Index. Results: The average HONcode score of the texts on the sites included in the study was calculated as 4.22±2.14. The Ateşman Readability Index averages of the web pages were calculated as 62.3±8.5 and the Çetinkaya Readability Index averages as 44.7±5.6. Conclusion: Considering that many people do their pre-treatment research on the internet, the importance of quality and readability levels of these resources is obvious. The results of this study, which was carried out specifically on the subject of hoarseness, reveal the necessity of increasing the quality and readability standards of the contents mostly. It is recommended to raise awareness about the importance of elevating the quality and readability levels of internet resources that produce health content by conducting similar studies.
ÖZET
Amaç: Okunabilirlik ve kalite kavramları, bir metnin okunma kolaylığı ve sunduğu bilgilerin güvenirliliğini ifade etmekte kullanılır. Okunabilirlik ve kalite, çeşitli matematik formülleri ile nicel veriler alınarak hesaplanabilir. Bu çalışmanın amacı, internet ortamında sunulan ses kısıklığı ile ilgili metinlerin okunabilirliklerini ve kalitelerini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Google arama motoru yardımıyla “ses kısıklığı” anahtar kelimesi kullanılarak kapsayıcı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sırasında, Google arama motorunda çıkan ilk 100 sonuçtan çalışmaya dâhil edilme ölçütlerine uygun 73 internet sitesi incelenmiştir. Bu sitelerin kalitesi İnternette Sağlık Kodu (Health on the Net code (HONcode)] ölçütleri kapsamında gözden geçirilmiştir. Bu sitelerin içlerindeki bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik düzeyi ise Ateşman Okunabilirlik İndeksi ve Çetinkaya Okunabilirlik İndeksi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen sitelerdeki metinlerin ortalama HONcode skoru 4,22±2,14 olarak hesaplanmıştır. Web sayfalarının Ateşman Okunabilirlik İndeks ortalamaları 62,3±8,5 ve Çetinkaya Okunabilirlik İndeks ortalamaları ise 44,7±5,6 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Birçok insanın tedavi öncesi araştırmalarını internet ortamında yaptıkları dikkate alındığında, sağlık içeriği üreten internet kaynaklarının kalite ve okunabilirlik düzeylerinin önemi açıktır. Ses kısıklığı konusu özelinde yapılan bu çalışmada sonuçlar, içeriklerin kalite ve okunabilirlik açısından standartlarının çoğunlukla yükseltilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Benzer çalışmaların yapılarak, sağlık içeriği üreten internet kaynaklarının kalite ve okunabilirlik düzeylerinin yükseltilmesinin önemine ilişkin farkındalık oluşturulması önerilmektedir.
KAYNAKLAR
 1. Singh D, Banjara H, Mungutwar V, Gupta A. Hoarseness of voice: a retrospective study of 251 cases. International Journal of Phonosurgery & Laryngology. 2014;1(1):21-7. [Crossref] 
 2. Garrett CG, Ossoff RH. Hoarseness. Med Clin North Am. 1999;83(1):115-23, ix. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Esin MN, Bulduk S, Dural Ç, Şenolan G, Temel E. Erişkin bireylerin ilaç kullanma ile ilgili davranışları [Adult individuals' drug use behaviors], İÜFN Hem Derg. 2007;15(60):139-45. [Link] 
 4. Kozanhan B, Tutar MS. Anesteziyoloji alanında internet sitelerinde sunulan hasta bilgilendirme metinlerinin okunabilirliklerinin değerlendirilmesi [Readibility of patient education texts presented on the internet in the field of anesthesiology]. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2017;15(2):63-70. [Crossref] 
 5. Akbulut AS. İnternet ortamındaki şeffaf plak tedavisi ile ilgili bilgilerin okunabilirlik analizi [Readability analysis of information on the internet about clear aligner treatment]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2022;4(1):7-11. [Crossref] 
 6. Yaran M, Özkan E. Ergoterapi ile ilgili çevrimiçi bilgilerin kalitesi ve okunabilirliği [Quality and readibility of occupational therapy-related online information]. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2022;10(2):45-52. [Crossref] 
 7. Ateşman E. Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi [Measuring readibility in Turkish]. Dil Dergisi. 1997;58:71-4. [Link] 
 8. Çetinkaya G, Yenmez AA, Çelik T, Özpınar İ. Readibility of texts in secondary school mathematics course books. Asian Journal of Education and Training. 2018;4(4):250-6. [Crossref] 
 9. Boyer C, Baujard V, Geissbuhler A. Evolution of health web certification through the HONcode experience. Stud Health Technol Inform. 2011;169:53-7. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Çoban A. Okunabilirlik kavramına yönelik bir derleme çalışması [The review towards the concept of readability]. Dil ve Edebiyat Egitimi Dergisi. 2014;9:96-111. [Crossref] 
 11. Eryılmaz N, Külahçı O. Deri kanseri hasta bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik düzeyleri [Readability levels of skin cancer patient information texts]. Dermatoz. 2019;10(1):1-8. [Crossref] 
 12. Çifçi HK, Kozanhan B, Solak İ. Madde bağımlılığı ile ilgili Türkçe internet sitelerinin okunabilirliğinin değerlendirilmesi [Evaluation of readability of Turkish websites on substance addiction]. Bağımlılık Dergisi. 2020;21(1):56-63. [Link] 
 13. Wiriyakijja P, Fedele S, Porter S, Ni Riordain R. Web-based information on the treatment of oral leukoplakia-quality and readability. J Oral Pathol Med. 2016;45(8):617-20. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Murtaza F, Shirreff L, Huang LN, Jacobson M, Jarcevic R, Christakis MK. Quality and readability of online health information on menopausal hormone therapy in Canada: what are our patients reading? Menopause. 2021;29(1):54-62. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Felipe L, Beukes EW, Fox BA, Manchaiah V. Quality and readability of English-language Internet information for vestibular disorders. J Vestib Res. 2020;30(2):63-72. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Grohol JM, Slimowicz J, Granda R. The quality of mental health information commonly searched for on the Internet. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014;17(4):216-21. [Crossref]  [PubMed]