ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

SITES OF ORIGIN OF NASAL POLYPS
NAZAL POLİPLERİN ORİJİNİ (*)
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı; l, 1994
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
To assess the orgin of nasal polyps and their effects on major sinuses 52 sides of 37 patients with early stage nasal polyps were evaluated by endoscopy, surgical findings and computerized tomography. The majority of polyps originated from the anterior surface of the bulla ethmoidalis (73%). No statistical significance was recorded between the sites of origin and the opacified major sinuses (x2 : 3.227; p > 0.05). It is concluded tat the most frequent site of origin is the anterior ethmoidal cells and the most commonly opacified sinus is the maxillary sinus. The presence opacification in major sinuses does not seem to affect the site of origin of polyps.
ÖZET
Erken dönemde nazal polip saptadığımız 37 hastanın 52 tarafında nazal poliplerin orijini endoskopik olarak, değerlendirildi. Ayrıca tomografi ile majör sinüs (erindeki mukozal değişiklikler araştırıldı. Erken dönem nazal poliplerin büyük yoğunluğu (%73) bulla etmoidalisin ön yüzünden köken aldığı saptandı ayrıca major sinüslerdeki mukoza değişikliğinin lokalizasyonuyla poliplerin orijini arasında istatiksel olarak herhangi bir ilgi bulunmadı (x2 : 3.227; p > 0.05). Sonuç olarak naza! polipler en sık ön etmoid / orta meatus bölgesinden gelişmekte ve en fazla maksiller sinüste opasifikasyona neden olmaktadır. Ayrıca majör sinüslerdeki mukoza değişikliğinin lokalizasyonu ile nazal poliplerin orijini arasında ilişki mevcut değildir.