ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler

Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

The Use of Temporalis Muscle Pedicled Flap for Reconstruction of Extensive Cheek Defects
Geniş Yanak Defektlerinin Onarımında Temporal Kas Pediküllü Flep Kullanımı
KBB ve BBC Dergisi 21 (1):30-3, 2013
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: To present the experience using temporal muscle pedicled flaps for the reconstruction of extensive cheek defects after cancer surgery. Material and Methods: Temporalis muscle pedicled flap was applied for the repair of extensive cheek defects in four patients after surgical excision due to malignant lesion. The sizes of defects, post-surgical complications and surgical outcomes were evaluated retrospectively. Results: There was no evidence of flap failure in any of the patients. One patient experienced minor partial flap necrosis that required a subsequent debridement. Temporary facial nerve palsy involving the frontal branch of the facial nerve was observed in one patient. Conclusion: Temporalis muscle pedicled flap can be a good alternative in the reconstruction of wide cheek defects with reasonable aesthetic problems occurring at the donor site.
ÖZET
Amaç: Yanakta, kanser cerrahisi sonrasında oluşan geniş defektlerin onarımında pediküllü temporal kas flebinin sonuçlarının incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Yanakta yerleşimli malign tümör nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan ve doku kaybının onarımında pediküllü temporal kas flebi kullanılan dört olgumuzun retrospektif olarak doku kaybı boyutları ve postoperatif komplikasyonları incelendi ve cerrahi sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Opere edilen olgularımızın ikisinde yassı hücreli karsinom, birinde bazal hücreli karsinom ve birinde malign melanom tanısı mevcuttu. Hastaların hiçbirinde tüm flep kaybı gözlenmedi. Bir hastada debridman gerektiren minör kısmi flep nekrozu ve bir hastada fasiyal sinirin frontal dalında geçici paralizi ile karşılaşıldı. Sonuç: Pediküllü temporal kas flebi geniş yanak doku kaybı onarımında kullanılabilen, kabul edilebilir kozmetik sonuçları olan bir seçenektir.