ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Geriatrik Hastada Gelişen Nadir Bir Cerrahi Acil: Epiglot Apsesi
A Rare Surgical Emergency in Geriatric Patient: Epiglottic Abscess
Received Date : 12 Jan 2021
Accepted Date : 16 Feb 2021
Available Online : 17 Mar 2021
aDepartment of Ear, Nose and Throat Diseases, Süleymen Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-81252 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Epiglot apseleri, akut epiglottinin üst havayolu obstrüksiyonuna neden olabilen, erken tanı ve tedavi uygulanmazsa mortal seyreden nadir bir komplikasyonudur. Sık görülen semptomları; disfaji, odinofaji, disfoni, stridor ve ateş yüksekliğidir. Tanıda en sık fiberoptik larinks endoskopisi ve kontrastlı boyun bilgisayarlı tomografisinden faydalanılır. Tedavide öncelikle havayolu güvene alınmalı, takiben apse drene edilip intravenöz antibiyoterapi verilmelidir. Bu çalışmada, epiglot apsesi nedeniyle acil operasyona alınıp başarıyla tedavi ettiğimiz geriatrik hasta üzerinden epiglot apselerine yaklaşımı ele aldık.
ABSTRACT
Epiglottic abscess is a rare complication of acute epiglottitis that can lead to upper airway obstruction and is fatal if not diagnosed early and treated. Common symptoms include dysphagia, odynophagia, dysphonia, stridor and fever. Fiberoptic laryngoscopy and contrast-enhanced neck computed tomography are the most common methods of diagnosis. In the treatment of this complication, the airway should be secured initially, abscess should be drained then and intravenous antibiotherapy should be administered. In the present study, we discuss our approach to epiglottic abscesses through a geriatric patient who underwent an emergency operation for epiglottic abscess and was treated successfully.