ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
 

EDİTORYAL KURALLAR

Genel Bakış

Bilimsel bir dergi olan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi yayının amacı tüm ulusal ve uluslar arası tıp topluluklarına ulaşmak ve tıp gündemini belirleyen ve bütün tıp konularıyla ilgili olabilecek retrospektif, prospektif klinik çalışmaları, deneysel araştırmaları, incelemeleri, vaka raporlarını, editör yorumlarını/tartışmalarını, editöre yazılan mektupları, tıbbi eğitim materyallerini, bilimsel mektupları, cerrahi teknikleri, ayırıcı tanıları, orijinal görüntüleri, tanısal değerlendirmeleri, tıbbi kitap incelemelerini, soru-cevapları ve güncel konuları yayınlamaktır.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi sıkı ve çift kör hakem değerlendirmesi gerçekleştirir, ticari etkilerden ari olunmasını şart koşar ve yayınlanan makaleler en üst etik ve bilimsel değerleri destekler.
Editör ve/veya editörler ya da yayıncı, bu yayında reklamı yapılan hiçbir ürün ya da hizmet için garanti, taahhüt veya onay vermez.
Makaleler; orijinal olmaları, başka bir dergi tarafından değerlendirme altında olmamaları veya daha önceden yayınlanmamış olmaları koşuluyla yayınlanmak için kabul edilir.
Telifli eserde görünen doğrudan alıntılar, tablolar veya çizimler için telif hakkı sahibinin ve yazarların kullanıma ilişkin yazılı izni belirtilmelidir.

Yönergeler

Derginin yazı işleri ve yayın süreçleri aşağıdaki yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilir:
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE),
World Association of Medical Editors (WAME),
Council of Science Editors (CSE),
European Association of Science Editors (EASE),
Committee on Publication Ethics (COPE),
International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM).

Eser Sahipliği

Tüm yazarlar makaleye akademik veya bilimsel olarak doğrudan katkı sağlamış olmalıdır.
Eser sahipliği aşağıdaki 4 kritere dayalıdır:
1. Çalışma tasarımının gerçekleşmesi veya çalışma verilerinin elde edilmesi, analizi veya yorumlanması konusunda büyük katkı sağlamak VE
2. Çalışmanın taslağını hazırlamak veya önemli entelektüel içerik açısından revize etmek; VE
3. Yayınlanacak versiyonun nihai onayını vermek; VE
4. Çalışmanın herhangi bir kısmına yönelik doğruluk veya bütünlük sorularının uygun şekilde araştırılması ve çözülmesi için çalışmanın tüm unsurlarından sorumlu olmayı kabul etmek.

Yazar olarak gösterilen herkesin eser sahipliği için bu dört kriteri karşılaması ve bu dört kriteri karşılayan herkesin de yazar olarak tanınması gerekir. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişiler "TEŞEKKÜR" bölümünde belirtilmelidir.

Yazar olarak belirlenen tüm kişilerin dört kriterin tamamını karşıladığını belirlemek yazarların kolektif sorumluluğudur; çalışmanın gönderildiği derginin değil.

Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Eser sahipliği değişikliği

Telif hakkı devir formunda belirtilen yazarların isimleri ve yerleri, eser süreci başladıktan sonra değerlendirilecektir.
Bu aşamadan sonra;
- Telif hakkı devir formunu imzalayan yazarlar hariç başka bir yazar adı esere eklenemez.
- Yazar isimlerinin sırası değiştirilemez.

Katkı

Katkıda bulunan kişilerden yukarıdaki 4 kriterin tamamını karşılamayanlar yazar olarak listelenmemeli ancak katkıları belirtilmelidir.
Varsa çıkar çatışması, finansal destek, hibe ve diğer tüm editoryal (istatistiksel analiz, dil düzenlemesi) ve/veya teknik destekler metnin sonunda sunulmalıdır.

Hakem değerlendirmesi

Tüm makaleler editörler ve hakemler tarafından incelenir. Makalenin kabulü, gönderilen eserin önemine ve orijinalliğine bağlıdır.
Makale yayın için kabul edilirse sunulan verileri değiştirmeden netlik ve anlaşılabilirlik açısından editoryal düzenlemeye tabi tutulabilir.
Hakem değerlendirme sürecinin tamamını Hakem Değerlendirmesi bölümünde inceleyebilirsiniz.

Çıkar Çatışması

WAME'ye göre "Kişinin özel çıkarları (rakip çıkarlar) ile bilimsel ve yayımcılık faaliyetlerine karşı sorumlulukları arasında, gözlemciye bu kişinin davranışına veya muhakemesine rakip çıkarlarının yön verdiğini düşündürtebilecek bir ayrım olması halinde Çıkar Çatışması (COI) vardır."
Potansiyel çıkar çatışmaları en erken safhada dergiye bildirilmelidir.
Yazarlar:
Tüm yazarlar, çalışmanın sonuçlarını veya yorumlanması etkilediği düşünülebilecek maddi veya diğer ilgili çıkarları eserlerinde açıklamalıdır. Projenin tüm maddi destek kaynakları açıklanmalıdır.
Denetçiler:
Yazarlar, sponsorlar veya makale ile bağlantılı kurum ya da çalışmanın yayınlanmasından fayda veya zarar görebilecek diğer ilgili kuruluşlarla olan rekabeti, işbirliği ya da başka ilişkileri veya bağlantılarından dolayı eserle çıkar çatışması bulunan denetçiler bu eserleri değerlendirmemelidir.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi yazarlarla aynı kurumdan olan denetçi seçeneklerini elemek için bir değerlendirme sistemi kullanmaktadır.
Editörler:
Makale ile bağlantılı yazarlar, şirketler veya (varsa) kurumlarla olan rekabeti, işbirliği ya da başka ilişkileri veya bağlantılarından dolayı eserle çıkar çatışması bulunan editörler kendilerini değerlendirme sürecinden çekmelidir (yani yardımcı editörden ya da yazı işleri kurulunun başka bir üyesinden inceleme ve değerlendirme yapmasını istemelidir).
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi editörün makalelerini yazı işleri kurulunun diğer üyelerine otomatik olarak gönderen bir değerlendirme sistemi kullanmaktadır.

Gizlilik

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi gönderilen eserleri gizli belge olarak işleme alır. Yazar, denetçi ve dergi editörü dışında hiçbir tarafa eser, inceleme veya kararla ilgili bilgi verilmez.

Çoklu, Fazla veya Eşzamanlı Yayın

Yazar, aynı bulguları tarifleyen makaleleri ilk kez yayınlanmak üzere birden fazla dergiye göndermemelidir. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır ve kabul edilmez.
Genellikle bir yazar daha önceden yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek üzere başka bir dergiye göndermemelidir. Belirli koşulların sağlanması şartıyla bazı benzer makalelerin (ör. klinik yönergeler, çeviriler) birden fazla dergiden yayınlanması bazen gerekçeli olabilir.
Yazarlar ve derginin editörü ikinci yayın için anlaşmaya varmalı ve bu da birinci belgeyle aynı veri ve yorumu yansıtmalıdır. Birinci referans, ikinci yayında alıntılanmalıdır. Kabul edilebilir ikinci yayın formları ile ilgili daha fazla bilgiye www.icmje.org adresinden ulaşılabilir.

Makalelerin düzeltilmesi ve geri çekilmesi

Düzeltmelerin büyüklüğüne derginin editörü karar verir. Küçük düzeltmeler doğrudan orijinal makale üzerinde yapılır. Büyük düzeltmeler kabul edilmeyebilir. Gerektiği hallerde makalelerin geri çekilmesi süreci COPE geri çekme yönergerlerine göre gerçekleştirilir.

YAYINCILIK ETİĞİ

Araştırma Etiği

Dergi, Helsinki Beyannamesinde (https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf) belirlenen ilkelere uyar ve "İnsanla" yapılan tüm araştırmaların bu ilkeler doğrultusunda olduğunu kabul eder. Hayvanların kullanıldığı deneyleri bildiren tüm makaleler MATERYAL VE YÖNTEM bölümünde tüm hayvanların Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Rehberi uyarınca bakım gördüğünü belirten (https://www.nap.edu/read/12910/chapter/1) ve kurumun etik inceleme kurulunun onayını gösteren bir beyan içermelidir.

•Dergi, Helsinki Beyannamesinde (https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf) belirlenen ilkelere uyar ve "İnsanla" yapılan tüm araştırmaların bu ilkeler doğrultusunda olduğunu kabul eder.

•Hayvanların kullanıldığı deneyleri bildiren tüm makaleler MATERYAL VE YÖNTEM bölümünde tüm hayvanların Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanım Rehberi uyarınca bakım gördüğünü belirten (https://www.nap.edu/read/12910/chapter/1) ve kurumun etik inceleme kurulunun onayını gösteren bir beyan içermelidir.

•Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR” alınmalıdır.

•Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belge online olarak, http://dergi.kbb-bbc.org.tr/ adresinde yer alan “Online Makale Gönder” linkindeki bölümden, makale ile birlikte gönderilmelidir.

•Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

İntihal

İntihal pek çok şekilde yapılabilir: Başkasının makalesi yazarın kendisininmiş gibi sunulabilir, başka bir makalenin ciddi bir bölümü kopyalanabilir veya başka sözcüklerle mealen aktarılabilir (atıfta bulunmadan) veya başkalarının gerçekleştirdiği araştırmaların sonuçları söz konusu araştırmaya aitmiş gibi makalede sunulabilir. İntihalin tüm biçimleri etik dışı davranıştır ve kabul edilemez. Yazarlar orijinal çalışmalar sunmalı ve kaynaklar için uygun atıf veya alıntılama yapılmalıdır. Gönderilen tüm eserler Crossref Similarity Check kullanılarak intihal açısından kontrol edilir ve sonrasında Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi bünyesinde yayınlanmak için uygunlukları değerlendirilir. İntihal oranı yüksek, orijinalliği yetersiz, ciddi bilimsel veya teknik hatalar içeren eserler reddedilir.

Mükerrer gönderim

Yazarlar; aynı eseri ya da aynı veritabanına dayalı, aynı veya farklı dilde yazılmış benzer bir eseri, tek seferde birden fazla dergiye göndermemelidir.

Sahte veri veya verilerin tahrifi

Araştırma ve araştırma olmayan yayınlardaki bilimsel suistimal sahte veri, veri tahrifi, görüntülerin yanıltıcı şekilde değiştirilmesi, çıkar çatışmasının bilinçli olarak açıklanmaması ve intihali içerir ancak bunlarla sınırlı olmayabilir. Klinik deneylerin ve diğer insan çalışmalarının sonuçlarının yayınlanmaması bazıları tarafından bir tür bilimsel suistimal olarak değerlendirilmektedir. Bilimsel suistimal iddiası olduğunda veya sunulan ya da yayınlanan bir makalede açıklanan çalışmanın bütünlüğü veya yürütülmesi ile ilgili endişeler dile getirildiğinde, dergi COPE Yönergelerine göre hareket eder.

Alıntıların manipülasyonu

Bir eser yalnızca ilgili alıntıları içermelidir. Çalışmayla ilgili olmayan alıntıların dâhil edilmesi kesinlikle önerilmez. Benzer şekilde kişinin alıntı sayısını artırmak için ilgisiz şekilde kendisine atıfta bulunması da etik dışıdır.

HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi bünyesinde eserlerin değerlendirme süreci şöyledir: Gönderilen tüm eserler Crossref Similarity Check kullanılarak intihal açısından kontrol edilir ve sonrasında Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi bünyesinde yayınlanmak için uygunlukları değerlendirilir. İntihal oranı yüksek, orijinalliği yetersiz, ciddi bilimsel veya teknik hatalar içeren eserler dergi tarafından reddedilir.
Eserin gönderildikten sonraki ilk değerlendirmesi (Süresi 1 çalışma günü): Yazı işleri servisi yazarların imzalaması gereken formları kontrol eder ve eksik ya da hata bulunması halinde yazardan bunların düzeltilmesini ister. Düzenlenmiş eser veya eserin tamamı, bir iş günü içerisinde ön değerlendirme için yayıncılık komitesine sunulur.
Yayıncılık Komitesi ön değerlendirmesi (Süresi 3 iş günü): Yayıncılık komitesi ön değerlendirmede eseri şunlar açısından inceler: konu-içerik, metodoloji, güncellik, literatüre katkı, dergide aynı kategoride yer verilen eserlerin yoğunluğu (derleme, vaka sunumu vb.) veya konunun format özellikleri. Bu değerlendirmenin sonucunda eser bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmayabilir ve doğrudan yazarlara geri gönderilebilir. Bilimsel değerlendirmeye alınması kararlaştırılan eser, format kontrolü için makale servisine gönderilir.
Format Kontrolü (Süresi 1 çalışma günü): Eser, derginin yazım kuralları (özetler, kaynak yazılım, şekil-tablo-grafik kurallarının uygunluğu, metindeki geçiş sırasındaki hatalar vb.) açısından makale servisi tarafından kontrol edilir. Düzenlenen eser, editör değerlendirmesine sunulur.
Editör Değerlendirmesi (Süresi 7 çalışma günü): Editör bir ön inceleme gerçekleştirerek eserin dergi için değerlendirmeye alınıp alınmayacağına karar verir. Editör, değerlendirilmesine karar verilerin eserin yazarlarıyla aynı kurumda görev yapmaması şartıyla, hakem kurulu üyelerinden eserle ilgili bir alanda çalışması bulunan iki hakem atar. Eser sahipliği ve hakem gizliliğini sağlamak için yazarın tüm kişisel ve iletişim bilgileri ya da eserin yazarlarını tanımlayan her bilgi yazı işleri servisi tarafından kapatılır ve çift körleme yöntemle değerlendirilmek üzere incelemeye gönderilir. Danışmanlar için hazırlanan kör nüshalar yazı işleri servisi tarafından danışmanlara gönderilir.
Hakem Değerlendirmesi (Süresi 20 çalışma günü): Hakemler 20 gün içerisinde değerlendirmelidir. Hakem belirlenen zaman limiti içerisinde hiçbir yanıt vermezse eserle ilgili görevleri sonlandırılır. Hakemlerden en az birinin görüşü olumsuzsa eser, üçüncü bir bağımsız hakeme gönderilebilir.
Hakemlerin değerlendirme yanıtları alındıktan sonra eser reddedilebilir, kabul edilebilir veya düzenlenmesi istenebilir.
Yazar Düzeltmesi (Süresi 25 çalışma günü): Hakem ve editörün yorumları, eserin yazarına iletilir. Eserde düzeltmeler yapıldıktan sonra düzeltilen veya eklenen alanlar dosya içerisinde renklendirilerek işaretlenmelidir. Yazarlar, editörün ve hakemin eleştirilerine yanıt vermeli ve eserlerde yapılan düzeltmeleri rapor etmelidir. Düzeltilmesi gereken makaleler 25 gün içerisinde düzeltilmeli ve dergiye geri gönderilmelidir. Düzeltme süresi içinde yanıtlanmayan makaleler veya gerekçesi için ek süre istenmeyen makaleler işleme alınmaz.
Editörün Son Değerlendirmesi (Süresi 7 çalışma günü): Düzeltmelerden sonra karar için editörden gelen makaleler, hakemlerin düzeltmeleri görmek istemesi durumunda son halleriyle hakemlere geri gönderilir. Diğer durumlarda editör makalenin nihai halini yeniden değerlendirmek, yeni bir hakem atamak, makaleyi reddetmek veya kabul etmek isteyebilir.
Değerlendirme Sonuçlarının Yazarlara Bildirilmesi (Süresi 1 iş günü): Bilimsel değerlendirmenin sonunda yazarlar, editör kararına göre makalenin yayınlanmak üzere ret ve kabul edildiğine dair e-posta ile bilgilendirilir.
Reddedilen makalelerde editörün karar gerekçesi ve varsa hakemlerin son yorumları da kişisel otomasyon sayfaları üzerinden yazarlara gönderilir.

HAKEMLER İÇİN BİLGİLER

Çıkar Çatışması

Yazarlar, sponsorlar veya makale ile bağlantılı kurum ya da çalışmanın yayınlanmasından fayda veya zarar görebilecek diğer ilgili kuruluşlarla olan rekabeti, işbirliği ya da başka ilişkileri veya bağlantılarından dolayı eserle çıkar çatışması bulunan denetçiler bu eserleri değerlendirmemelidir.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, yazarlarla aynı kurumdan olan denetçi seçeneklerini elemek için bir değerlendirme sistemi kullanmaktadır.

Gizlilik

Denetçiler; eserleri, ilgili materyalleri ve bilgileri tamamen gizli tutmalıdır.
Denetçiler, yazarların çalışmalarını aleni şekilde tartışamaz ve makale yayınlanmadan önce yazarların fikirlerini uygun olarak değerlendiremez.
Denetçiler eseri kendi kişisel kullanımları için saklayamaz ve değerlendirmelerini gönderdikten sonra eserin basılı nüshalarını imha etmeli, elektronik nüshalarını ise silmelidir.

Zamanında Değerlendirme

Eserde bildirilen araştırmayı değerlendirmek için kalifiye olmadığını veya zamanında değerlendiremeyeceğini düşünen seçilmiş bir denetçi, editörü bilgilendirmeli ve kendisini incelemesi sürecinden muaf tutmalıdır.

Tarafsızlık

İncelemeler dürüst, tarafsız ve kişisel ön yargılardan ari olmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi uygun değildir. Denetçiler görüşlerini destekleyici argümanlarla birlikte açıkça ifade etmelidir.

Kaynakların Onaylanması

Denetçiler, yazarlar tarafından atıfta bulunulmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları belirlemelidir. Daha önceden bildirilmiş bir gözleme, çıkarıma veya argümana yönelik tüm beyanlar ilgili atıfla birlikte sunulmalıdır. Denetçi ayrıca değerlendirmeye konu eser ile kendi bilgisi dâhilinde yayınlanmış başka bir makale arasında önemli bir benzerlik ya da örtüşme olduğunu tespit ederse durumu editörün bilgisine sunmalıdır.

TELİF HAKKI POLİTİKASI

1976 Telif Hakkı Yasası uyarınca tüm yayınlanan makalelerin telif hakkı yayıncıya aittir. Burada bahsi geçen yayınlanmış eserin içerisinde ifade edilen beyanlar ve görüşler yazar ve/veya yazarlara aittir.
Eser yazarları, makaleleri için hiçbir yolla herhangi bir ödeme yapılmaz.
Tüm eserler FORMLAR bölümündeki "TRANSFER OF COPYRIGHT AGREEMENT" (Telif Hakkı Devir Anlaşması) ile birlikte gönderilmelidir.
Makalelerin, şekillerin ve fotoğrafların sorumluluğu yazarlara aittir.
Telifli eserde görünen doğrudan alıntılar, tablolar veya çizimler için telif hakkı sahibinin ve yazarların kullanıma ilişkin yazılı izni belirtilmelidir.

AÇIK ERİŞİM

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi tarafından yayınlanan tüm makalelerin özetleri ve tam metinleri, yayınlandıktan sonra her araştırmacının ücretsiz erişimine açıktır.

CREATIVE COMMONS

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License Uluslararası lisansına sahiptir.

ÜCRET POLİTİKASI

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi makalelerin gönderilmesi, işleme alınması veya yayınlanması ile ilgili herhangi bir ücret talep etmez.
Eser yazarları, makaleleri için hiçbir yolla herhangi bir ödeme yapılmaz.

FERAGAT POLİTİKASI

Birinci hedefimiz dünyadaki tüm araştırmacıları desteklemektir. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi makalelerin gönderilmesi, işleme alınması veya yayınlanması ile ilgili herhangi bir ücret talep etmez.

ARŞİVLEME POLİTİKASI

Yazarların, yayınlanan versiyon da dahil olmak üzere makalelerinin en uygun buldukları versiyonunu arşivlemeleri önerilir.

REKLAM POLİTİKASI

Dergi, matbu ve elektronik baskıları için reklam desteği almaktadır ve Editör/Reklam veren ilişkisini tanımlayan politikalar aracılığıyla yazı ve yayıncılık ilkesini korur:
Matbu ve elektronik reklamcılık, editör kararlarını etkilemez ve reklamlar; Yayıncı, Editör veya Yazı İşleri Kurulu tarafından bir onaylama ya da destekleme değildir.
Dergi, sağlık yayıncılığına ilişkin yüksek standartlarını koruyarak herhangi bir sebeple herhangi bir reklamı reddetme hakkını saklıdır.
Basılı reklamlar dergi boyunca farklı yerlerde bulunmaktadır ancak makalelerin akışını bozmazlar. Derginin web sitesinde çevrimiçi reklam bandı yer almaktadır.
Dergi, makale veya makalenin yazarları tarafından onaylandığı izlenimini vermemek için reklamlar, ürünü veya hastalık durumunu ele alan makalelerin yanına koyulmaz.
Editör ve/veya editörler ya da yayıncı, bu yayında reklamı yapılan hiçbir ürün ya da hizmet için garanti, taahhüt veya onay vermez. Reklamların tüm sorumluluğu reklamı veren taraflarındır.
Yayıncı, okuyucunun reklam ile makaleleri birbirinden kolayca ayırt etmesi için ayrımın çok net olmadığı durumlarda herhangi bir reklamın üzerine "Reklam" ifadesini basma hakkını saklı tutar.

ABONE POLİTİKASI

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi ikinci taraflarca satılamaz, ancak abonelik sistemi üzerinden ilgili sağlık alanlarındaki kişilere dağıtılacaktır.