ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Kronik Otitis Media Hastalık Şiddetinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Kronik Otitis Media Anketi 12 ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Chronic Otitis Media Disease Severity on Quality of Life with Chronic Otitis Media Questionnaire Test 12
Received Date : 19 Oct 2020
Accepted Date : 13 Jan 2021
Available Online : 17 Mar 2021
aDepartment of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, University of Health Sciences Ankara Training and Research Hospital, Ankara, TURKEY bClinic of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Artvin State Hospital, Artvin, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-79653 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Kronik otitis media (KOM) hastalık şiddetinin hayat kalitesine olan etkisini, Kronik Otitis Media Anketi 12 [Chronic Otitis Media Questionnaire Test 12 (COMQ-12)] ile değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: KOM tanısı ile ilk kez opere edilen, yaşları 18 ve üzeri olan 85 hasta çalışmaya alındı. Hastaların, ameliyat öncesi COMQ-12 anketini cevaplamaları istendi. Hastalık şiddeti, operasyon öncesi yapılan tetkiklerinden ve operasyonda tespit edilen bulgulara göre belirlendi. Timpanik membranın durumu, işitme kaybının derecesi, bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları, cerrahi sırasındaki bulgular, operasyon şekli (intakt kanal veya “canal wall down”) ve mastoidektomi yapılıp yapılmadığı kaydedildi. Toplanan klinik veriler, COMQ-12 toplam skorları ve alt skorları ile ayrı ayrı karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 85 hastanın yaş ortalaması 40,45±13,99 (18-64) idi. Ortalama toplam COMQ-12 skoru 27,75±11,61 (5-54) olarak bulundu. Toplam COMQ-12 skoru ile işitme kaybı derecesi (p: 0,709), BT bulguları (p: 0,715), timpanik membran perforasyon tipi (p: 0,953), adezyon tipi (p: 0,147), granülasyon dokusu varlığı (p: 0,399), kemikçik zincir kopukluğu (p: 0,748), kolesteatoma varlığı (p: 0,784) ve cerrahi tipi (p: 0,295) arasında korelasyon bulunmadı. Sonuç: KOM hastalığının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi, klinisyenler tarafından değerlendirilen hastalık şiddeti ile uyumlu olmayabilir. Hastaların, hastalığın önemini ve olası komplikasyonları doğru anlayabilmeleri açısından iyi bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the effect of chronic otitis media (COM) disease severity on quality of life with Chronic Otitis Media Questionnaire Test 12 (COMQ-12). Material and Methods: 85 patients aged 18 and over who were operated for the first time with the diagnosis of COM were included in the study. The patients were requested to answer the COMQ-12 before surgery. The severity of the disease was determined according to the pre-operative examinations and the findings detected during the operation. The conditions of the tympanic membrane, degree of hearing loss, computerized tomography (CT) findings, surgery findings, type of surgery (canal wall up vs canal wall down), and whether or not mastoidectomy procedure was done were all documented. All the data about examination findings were checked individually with COMQ-12’s total score and subscores. Results: 85 patients with a mean age of 40.45±13.99 (18-64) were included in the study. The mean total COMQ-12 score was 27.75±11.61 (5-54). No correlation was found between total COMQ-12 score and the degrees of hearing loss (p: 0.709), CT findings (p: 0.715), tympanic membrane perforation type (p: 0.953), tympanic membrane adhesion type (p: 0.147), presence of granulation tissue (p: 0.399), ossicular chain discontinuity (p: 0.748), presence of cholesteatoma (p: 0.784) and type of surgery (p: 0.295). Conclusion: The impact of COM on quality of life may not be consistent with the severity of the disease evaluated by physicians. Patients need to be well informed to understand the importance of the disease and possible complications.