ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Laringeal Melanozis: Klinik Önemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi
Laryngeal Melanosis: Clinical Importance and its Relation with Malignant-Premalignant Lesions
Received Date : 13 Jul 2021
Accepted Date : 08 Sep 2021
Available Online : 13 Sep 2021
aAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE bSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-85463 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Laringeal melanozis (LM), laringeal mukozanın bazal membranının pigmentasyonu olarak tanımlanmıştır ve her ne kadar sigara ile ilişkilendirilse de malignite ile ilişkisi kesin olarak kanıtlanamamıştır. Çalışmadaki amacımız, LM ile malign ve premalign lezyon varlığı hakkında literatüre katkıda bulunmak ayrıca LM şüpheli hastalarda direkt laringoskopinin (DL) gerekliliğini tartışmaktır. Gereç ve Yöntemler: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD’de, 2010-2020 tarihleri arasında DL sonrası histopatolojik sonuçları LM olarak raporlanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 5 (%83,3) erkek, 1 (%17,7) kadın toplam 6 hasta dâhil edildi ve yaş ortalamaları 62 (±13) idi. Tüm hastalarda sigara kullanımı mevcut idi. Histopatolojik incelemeler sonucunda, 3 (%50) hastada hafif dereceli displazi, diğer hastalarda ise hiperkeratoz saptandı. Hastaların takipleri ortalama 60,6 aydı (18-120 ay arasında) ve herhangi bir maligniteye rastlanmadı. Dört (%66,6) hastaya tekrar biyopsi yapıldı, 2 hastada düşük dereceli displazi saptanırken, diğer 2 hastada hiperkeratoz mevcuttu. Sonuç: LM’nin skuamöz hücreli karsinom gelişimi üzerine etkisi henüz bilinemese de premalign lezyonlarla birlikteliği nedeniyle LM’li hastaların uzun süreli takibi önem taşır. LM, nadir bir hastalık olması nedeniyle bu hastalarda muayeneye ek olarak DL incelemelerin semptomatik hastalarda kesin olarak yapılmasını, asemptomatik hastalarda da larinks kanseri gelişiminde etkili risk faktörleri bir arada değerlendirilerek DL uygulanması kararı alınmasını önermekteyiz.
ABSTRACT
Objective: Laryngeal melanosis (LM) has been defined as the pigmentation of the basement membrane of the laryngeal mucosa, and although it is associated with smoking, its relationship with malignancy has not been conclusively proven. Our aim in this study is to contribute to the literature of the presence of malignant and premalignant lesions with LM and to discuss the necessity of direct laryngoscopy (DL) in patients with suspected LM. Material and Methods: Patients having a histopathological result as LM after DL between 2010-2020 in Ankara University Medical School Department of Otorhinolaryngology were reviewed retrospectively. Results: A total of 6 patients, 5 (83.3%) male and 1 (17.7%) female, were included in the study and their mean age was 62 (±13). All patients had a history of tobacco use. Histopathological examinations revealed low-grade dysplasia in 3 (50%) patients, and hyperkeratosis in the other patients. The mean follow-up was 60.6 months (18-120) and no malignancy was detected. Upon repeating histopathological examination in 4 (66.6%) patients, 2 patients were found to have low-grade dysplasia, while the other two patients had hyperkeratosis. Conclusion: Although whether or not LM gives rise to squamous cell carcinoma is not well-known yet, long-term follow-up of LM patients is important in detecting coexistence of premalignant lesions. Since LM is a rare disease, we recommend that direct laryngoscopic (DL) examinations should be performed in symptomatic patients, and the decision to perform DL in asymptomatic patients should be made by evaluating the risk factors in the development of laryngeal cancer.