ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


Orta Kulakta Travmaya Sekonder Menenjioma
Meningioma Secondary to Trauma in the Middle Ear
Received Date : 12 Jun 2021
Accepted Date : 29 Jun 2021
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-84969 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi. 2022;30(2):108-11
ÖZET
Menenjiomalar, ekstraaksiyel intrakraniyal en sık görülen neoplazmlardır. Santral sinir sisteminin en sık görülen glial olmayan tümörleri olup, tüm intrakraniyal tümörlerin %13-19’unu oluşturmaktadır. En sık parasagittal bölge, daha az sıklıkla olfaktör bölge, lateral ventrikül, falks serebri ve tentoryum serebellide gelişir. Ekstrakraniyal menenjiomlar nadirdir ve sıklıkla orbita, nazal ve paranazal sinüslerden gelişir. Orta kulak ve mastoid bölgede görülen ekstrakraniyal menenjiomalar, nadiren intrakraniyal tümörün yayılımı olabileceği gibi daha az sıklıkta orta kulağın primer tümörü olarak da karşımıza çıkabilir. Menenjiomların, temporal kemikten nadiren gelişmesi ve nonspesifik semptomlara yol açması; yanlış tanı konulmasına veya tanı konulmasında gecikmeye neden olur. Bu çalışmada, sağ kulakta çınlama, işitme kaybı ve dolgunluk gibi efüzyonlu otiti taklit eden şikâyetlerle kliniğimize başvurmuş, travmaya sekonder menenjioma olgusu sunulmaktadır.
ABSTRACT
Meningiomas are the most common extraaxial intracranial neoplasms. They are the most common non-glial tumors of the central nervous system, accounting for 13-19% of all intracranial tumors. It most commonly develops in the parasagittal region, less frequently in the olfactory region, lateral ventricle, falx cerebri, and tentorium cerebelli. Extracranial meningiomas are rare and often arise from the orbit, nasal and paranasal sinuses. Extracranial meningiomas seen in the middle ear and mastoid region may rarely be the spread of the intracranial tumor, or they may be encountered less frequently as a primary tumor of the middle ear. Rare development of meningiomas from the temporal bone and causing nonspecific symptoms; cause misdiagnosis or delay in diagnosis. We present a case of meningioma secondary to trauma, who applied to our clinic with complaints mimicking otitis media with effusion, such as tinnitus, hearing loss and fullness in the right ear.