ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


Multifrekans Multikomponent Timpanometri
Multifrequency Multicomponent Tympanometry
Received Date : 28 Oct 2021
Accepted Date : 02 Feb 2022
Available Online : 07 Mar 2022
aSincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara, Türkiye bAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye cAnkara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-86789 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Timpanometri yıllardır orta kulak patolojilerini tespit etmek için kliniklerde yaygın olarak kullanılmakta ve odyolojik test bataryasında yer almaktadır. Standart 226 Hz timpanometrinin orta kulak dinamiklerini değerlendirmek için yararlı bir klinik araç olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen, bazı orta kulak patolojileri hakkında sınırlı bilgi sağlamaktadır. Multifrekans multikomponent timpanometri orta kulak dinamikleri hakkında 226 Hz standart timpanometriye göre daha ayrıntılı bilgi sağlayan elektro-akustik bir değerlendirme aracıdır. Multifrekans multikomponent timpanometri orta kulağın ses transferi ile ilgili önemli kavramlar olan kütle, sürtünme ve sertlik etkilerini ve orta kulak rezonans frekansını değerlendirme olanağı sunmaktadır. Multifrekans multikomponent timpanometri kütle ve sertlik kompanentlerinin arasındaki dengeyi belirleyen rezonans frekansı analiz etmektedir. Bu analizi yaparken 226 ve 2000 Hz frekans aralığında farklı prob ton ve farklı basınçlar göndererek rezonans frekans değerini analiz etmektedir. Analiz sonucu, orta kulak sisteminde kütle ya da sertlik nedenli patolojilere göre değişkenlik göstermektedir. Orta kulak patolojilerinin, orta kulak dinamikleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasında hızlı, pratik ve non invaziv bir ölçüm aracı olarak tanısal anlamda yararlı bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca çeşitli orta kulak patolojilerinin ve/veya cerrahilerinin meydana getireceği etkilerde multifrekans multikomponent timpanometri ile değerlendirilebilmektedir. Bu makalenin amacı multifrekans multikomponent timpanometrinin kullanım alanları ve parametreleri ile ilgili literatürdeki mevcut bilgileri gözden geçirmek ve çeşitli otolojik koşullarda bu değerlendirme aracının rolünü araştırmaktır.
ABSTRACT
Tympanometry has been widely used in clinics for years to detect middle ear pathologies and is included in the audiological test battery. Although standard 226 Hz tympanometry has proven to be a useful clinical tool for evaluating middle ear dynamics, it provides limited information about some middle ear pathologies. Multifrequency multicomponent tympanometry is an electro-acoustic assessment tool that provides more detailed information about middle ear dynamics than 226 Hz standard tympanometry. Multifrequency multicomponent tympanometry provides the opportunity to evaluate the effects of mass, friction and stiffness, which are important concepts related to the sound transfer of the middle ear, and the middle ear resonance frequency. Multifrequency multicomponent tympanometry analyzes the resonant frequency, which determines the balance between the mass and stiffness components. While doing this analysis, it analyzes the resonance frequency value by sending different probe tones and different pressures in the frequency range of 226 and 2000 Hz. The result of the analysis varies according to the pathologies caused by mass or stiffness in the middle ear system. It provides useful diagnostic information as a fast, practical and non-invasive measurement tool in investigating the effects of middle ear pathologies on middle ear dynamics. In addition, the effects of various middle ear pathologies and/or surgeries can be evaluated with multifrequency multicomponent tympanometry. The aim of this article is to review the available information in the literature about the usage areas and parameters of multifrequency multicomponent tympanometry and to investigate the role of this assessment tool in various otological conditions.