ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Evaluation of Objective and Subjective Voice Analysis in Children with Vocal Nodule
Vokal Nodülü Olan Çocuklarda Objektif ve Subjektif Ses Değerlendirmesi
Received Date : 22 Sep 2021
Accepted Date : 09 Nov 2021
Available Online : 22 Nov 2021
aSerbest, Ankara, TÜRKİYE bMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Muğla, TÜRKİYE cGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-85758 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, vokal kord nodülü olan pediatrik grubun seslerini akustik, aerodinamik ses analiz yöntemleri ile değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntemler: Çalışma yaşları 6 ile 12 arasında değişen, vokal kord nodülü tanısı almış 35 olgu ve kontrol grubu olan 34 çocuktan oluşmaktadır (Olgu grubu yaş ortalaması 9,77±2,197, kontrol grubu 9,06±2,059). Olgulara “Multi Dimensional Voice Program (MDVP)” kullanılarak ses analizi değerlendirmesi yapıldı ve aerodinamik değerlendirme için Maksimum Fonasyon Zamanı (MFZ) ve s/z süreleri ölçüldü. Ses bozukluğunun çocuk üzerindeki sosyal, duygusal vb. etkilerini belirlemek için Pediatrik Ses Handikap İndeksi (Pediatric Voice Handicap Index (PSBİ) ebeveynler tarafından dolduruldu. Bulgular: Çalışmaya katılan olgu ve kontrol grubu arasında MDVP verilerinde, MFZ ve s/z oranında anlamlı farklılık gözlendi (p<0,05). Olgu grubunda, MFZ değerinde kısalma gözlenirken, s/z oranında artış gözlendi. İndeksin tüm bölümlerinde, çalışma grubu puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu gözlendi (p<0,05). Sonuç: Vokal kord nodülünün daha aşırı ve yüksek şiddette konuşma eğiliminde olan erkek çocuklarda daha sık oluştuğu sonucuna ulaşıldı. Vokal kord nodülünün varlığı, ses kalitesini olumsuz yönde etkilediği gözlendi. Çocuklarda larinksin noninvaziv yöntemlerle değerlendirilmesindeki güçlükten dolayı, sesin akustik özelliklerini objektif ve subjektif yöntemlerle değerlendirmek son derece önemlidir. Vokal nodüllü çocuklarda ses analizinin, aerodinamik değerlendirmenin ve handikap indeksinin sonuçlarının hastalığın tanısında yardımcı olacağı düşünülmektedir.
ABSTRACT
Objective: The study aimed to evaluate the voices of the pediatric group with vocal cord nodules using acoustic, aerodynamic sound analysis methods. Material and Methods: This study included 35 subjects diagnosed with vocal cord nodule as a study group and 34 children as a control group between 6 and 12 years (Patient group average age 9.77±2.197, average age of healthy group 9.06±2.059). Voice analysis was evaluated using the Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) and the Maximum Phonation Time (MPT) and s/z times were measured for aerodynamic evaluation. In addition, parents were required to fill out the Pediatric Voice Handicap Index to identify the social, emotional effects of voice deterioration on children. Results: Significant differences were found in MDVP data, MPT, and s/z ratio between subjects in the study and control group (p<0.05). S/Z ratios were increased while MPT values were shortened in the group with vocal cord nodules. It was observed that the study group scores were significantly higher in all parts of the index (p<0.05). Conclusion: Vocal cord nodules were found to occur mainly in male children with a higher and excessive intensity of speaking tendency. It was observed that the presence of vocal cord nodule adversely affected the voice quality. Because of the difficulty in the assessment of larynx with noninvasive methods in children, it is important to assess the acoustic characteristics of the voice by using objective and subjective methods. It was thought that voice analysis, aerodynamic assessment, and handicap index results are helpful in diagnosing for children with the vocal nodule.