ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Cerebellopontine Angle Cholesteatoma: Case Report and Literaure Review
Serebellopontin Köşe Kolesteatomu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
KBB ve BBC Dergisi 22 (3):66-8, 2014
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Acoustic neuromas are the most common tumors in cerebellopontine angle followed by meningioma, arachnoid cyst, facial neuromas and glomus jugulare tumours. Cholesteatoma is a lesion formed of a mass of stratified keratinising squamous epithelium which is seen usually in the middle ear or mastoid cavity. In this study, we present a 35 years old patient with a complaint of headache caused by a cholesteatoma in cerebellopontine angle. The patient is considered to have a tumor in cerebellopontine angle according to radiologic imaging but the true diagnosis could be made intraoperatively. Clinical presentation, differential diagnosis and treatment modalities are discussed with the literature on the subject.
ÖZET
Serebellopontin köşede en sık görülen patoloji akustik nörinomlardır. Menenjiom, araknoid kist, fasiyal nörinom ve glomus tümörleri bu bölgede görülebilen diğer lezyonlardır. Kolesteatom, genellikle orta kulak ve mastoidde görülen ve çok katlı yassı epitelin oluşturduğu keratin epitel birikintileridir. Bu olgu sunumunda 35 yaşında baş ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvuran ve serebellopontin köşede kolesteatom tanısı konulan bir hasta sunulmuştur. Öncelikle köşe tümörü olarak değerlendirilen hastada doğru tanıya ancak ameliyat sırasında ulaşılabilmiştir.Ayırıcı tanı, klinik bulgular ve tedavi seçenekleri literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.